ἀγκύρας
Englishman's Concordance
ἀγκύρας (ankyras) — 3 Occurrences

Acts 27:29 N-AFP
GRK: πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο
NAS: four anchors from the stern
KJV: four anchors out of
INT: stern having cast anchors four they prayed

Acts 27:30 N-AFP
GRK: ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν
NAS: to lay out anchors from the bow,
KJV: have cast anchors out of
INT: from [the] bow anchors being about to cast out

Acts 27:40 N-AFP
GRK: καὶ τὰς ἀγκύρας περιελόντες εἴων
NAS: And casting off the anchors, they left
KJV: when they had taken up the anchors, they committed
INT: and the anchors having cut away they left

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page