ἁγίου
Englishman's Concordance
ἁγίου (hagiou) — 42 Occurrences

Matthew 1:18 Adj-GNS
GRK: ἐκ πνεύματος ἁγίου
NAS: to be with child by the Holy Spirit.
KJV: with child of the Holy Ghost.
INT: through [the] Spirit Holy

Matthew 1:20 Adj-GNS
GRK: πνεύματός ἐστιν ἁγίου
NAS: has been conceived in her is of the Holy Spirit.
KJV: is of the Holy Ghost.
INT: [the] Spirit is Holy

Matthew 12:32 Adj-GNS
GRK: πνεύματος τοῦ ἁγίου οὐκ ἀφεθήσεται
NAS: against the Holy Spirit,
KJV: against the Holy Ghost,
INT: Spirit the Holy not it will be forgiven

Matthew 28:19 Adj-GNS
GRK: καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος
NAS: and the Son and the Holy Spirit,
KJV: of the Son, and of the Holy Ghost:
INT: and of the Holy Spirit

Luke 1:15 Adj-GNS
GRK: καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι
NAS: and he will be filled with the Holy Spirit
KJV: he shall be filled with the Holy Ghost,
INT: and [of the] Spirit holy he will be filled even

Luke 1:41 Adj-GNS
GRK: ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ
NAS: was filled with the Holy Spirit.
KJV: was filled with the Holy Ghost:
INT: was filled with [the] Spirit Holy Elizabeth

Luke 1:67 Adj-GNS
GRK: ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου καὶ ἐπροφήτευσεν
NAS: was filled with the Holy Spirit,
KJV: was filled with the Holy Ghost,
INT: was filled with [the] Spirit Holy and prophesied

Luke 2:26 Adj-GNS
GRK: πνεύματος τοῦ ἁγίου μὴ ἰδεῖν
NAS: revealed to him by the Holy Spirit
KJV: by the Holy Ghost,
INT: Spirit the Holy not he should see

Luke 4:1 Adj-GNS
GRK: πλήρης πνεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ
NAS: full of the Holy Spirit,
KJV: being full of the Holy Ghost
INT: full of [the] Spirit Holy returned from

Acts 1:2 Adj-GNS
GRK: διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο
NAS: when He was taken up [to heaven], after He had by the Holy Spirit
KJV: after that he through the Holy Ghost
INT: by [the] Spirit Holy whom he chose

Acts 1:8 Adj-GNS
GRK: ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ'
NAS: power when the Holy Spirit
KJV: power, after that the Holy Ghost
INT: having come the Holy Spirit upon

Acts 2:4 Adj-GNS
GRK: πάντες πνεύματος ἁγίου καὶ ἤρξαντο
NAS: filled with the Holy Spirit
KJV: all filled with the Holy Ghost, and
INT: all Spirit Holy and began

Acts 2:33 Adj-GNS
GRK: πνεύματος τοῦ ἁγίου λαβὼν παρὰ
NAS: the promise of the Holy Spirit,
KJV: the promise of the Holy Ghost,
INT: Spirit Holy having received from

Acts 2:38 Adj-GNS
GRK: δωρεὰν τοῦ ἁγίου πνεύματος
NAS: the gift of the Holy Spirit.
KJV: the gift of the Holy Ghost.
INT: gift of the Holy Spirit

Acts 4:8 Adj-GNS
GRK: πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου εἶπεν πρὸς
NAS: filled with the Holy Spirit,
KJV: filled with the Holy Ghost,
INT: having been filled with [the] Spirit Holy said to

Acts 4:25 Adj-GNS
GRK: διὰ πνεύματος ἁγίου στόματος Δαυὶδ
NAS: who by the Holy Spirit,
INT: by [the] Spirit Holy [the] mouth David

Acts 4:30 Adj-GMS
GRK: ὀνόματος τοῦ ἁγίου παιδός σου
NAS: the name of Your holy servant
KJV: the name of thy holy child Jesus.
INT: name of the holy servant of you

Acts 4:31 Adj-GNS
GRK: ἅπαντες τοῦ ἁγίου πνεύματος καὶ
NAS: filled with the Holy Spirit
KJV: all filled with the Holy Ghost, and
INT: all the Holy Spirit and

Acts 6:5 Adj-GNS
GRK: καὶ πνεύματος ἁγίου καὶ Φίλιππον
NAS: of faith and of the Holy Spirit,
KJV: of faith and of the Holy Ghost, and
INT: and [of the] Spirit holy and Philip

Acts 6:13 Adj-GMS
GRK: τόπου τοῦ ἁγίου τούτου καὶ
NAS: against this holy place and the Law;
KJV: against this holy place, and
INT: place holy this and

Acts 7:55 Adj-GNS
GRK: πλήρης πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς
NAS: full of the Holy Spirit,
KJV: full of the Holy Ghost,
INT: full of [the] Spirit Holy having looked intently into

Acts 9:17 Adj-GNS
GRK: πλησθῇς πνεύματος ἁγίου
NAS: and be filled with the Holy Spirit.
KJV: and be filled with the Holy Ghost.
INT: be filled [of the] Spirit holy

Acts 9:31 Adj-GNS
GRK: παρακλήσει τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπληθύνετο
NAS: and in the comfort of the Holy Spirit,
KJV: in the comfort of the Holy Ghost,
INT: comfort of the Holy Spirit were increased

Acts 10:22 Adj-GMS
GRK: ὑπὸ ἀγγέλου ἁγίου μεταπέμψασθαί σε
NAS: was [divinely] directed by a holy angel
KJV: by an holy angel
INT: by angel a holy to send for you

Acts 10:45 Adj-GNS
GRK: πνεύματος τοῦ ἁγίου ἐκκέχυται
NAS: the gift of the Holy Spirit
KJV: the gift of the Holy Ghost.
INT: Spirit holy has been poured out

Acts 11:24 Adj-GNS
GRK: πλήρης πνεύματος ἁγίου καὶ πίστεως
NAS: and full of the Holy Spirit
KJV: and full of the Holy Ghost and
INT: full of [the] Spirit Holy and of faith

Acts 13:4 Adj-GNS
GRK: ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος κατῆλθον
NAS: being sent out by the Holy Spirit,
KJV: by the Holy Ghost,
INT: by the Holy Spirit went down

Acts 13:9 Adj-GNS
GRK: πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς
NAS: filled with the Holy Spirit,
KJV: filled with the Holy Ghost,
INT: having been filled [the] Spirit Holy having looked steadfastly upon

Acts 13:52 Adj-GNS
GRK: καὶ πνεύματος ἁγίου
NAS: with joy and with the Holy Spirit.
KJV: joy, and with the Holy Ghost.
INT: and [the] Spirit Holy

Acts 16:6 Adj-GNS
GRK: ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι
NAS: having been forbidden by the Holy Spirit
KJV: of the Holy Ghost
INT: by the Holy Spirit to speak

Romans 5:5 Adj-GNS
GRK: διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ δοθέντος
NAS: through the Holy Spirit
KJV: hearts by the Holy Ghost which
INT: by Spirit Holy having been given

Romans 15:13 Adj-GNS
GRK: δυνάμει πνεύματος ἁγίου
NAS: by the power of the Holy Spirit.
KJV: through the power of the Holy Ghost.
INT: power [of the] Spirit Holy

1 Corinthians 6:19 Adj-GNS
GRK: ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν
NAS: is a temple of the Holy Spirit
KJV: the temple of the Holy Ghost
INT: in you Holy Spirit is

2 Corinthians 13:14 Adj-GNS
GRK: κοινωνία τοῦ ἁγίου πνεύματος μετὰ
KJV: the communion of the Holy Ghost,
INT: fellowship of the Holy Spirit [be] with

1 Thessalonians 1:6 Adj-GNS
GRK: χαρᾶς πνεύματος ἁγίου
NAS: with the joy of the Holy Spirit,
KJV: with joy of the Holy Ghost:
INT: joy of [the] Spirit Holy

2 Timothy 1:14 Adj-GNS
GRK: διὰ πνεύματος ἁγίου τοῦ ἐνοικοῦντος
NAS: through the Holy Spirit
KJV: keep by the Holy Ghost which
INT: by [the] Spirit Holy who dwells

Titus 3:5 Adj-GNS
GRK: ἀνακαινώσεως πνεύματος ἁγίου
NAS: and renewing by the Holy Spirit,
KJV: and renewing of the Holy Ghost;
INT: renewing of [the] Spirit Holy

Hebrews 2:4 Adj-GNS
GRK: καὶ πνεύματος ἁγίου μερισμοῖς κατὰ
NAS: and by gifts of the Holy Spirit
KJV: gifts of the Holy Ghost,
INT: and of [the] Spirit Holy distributions according to

Hebrews 6:4 Adj-GNS
GRK: γενηθέντας πνεύματος ἁγίου
NAS: partakers of the Holy Spirit,
KJV: were made partakers of the Holy Ghost,
INT: having become of [the] Spirit Holy

Hebrews 9:8 Adj-GNS
GRK: πνεύματος τοῦ ἁγίου μήπω πεφανερῶσθαι
NAS: The Holy Spirit [is] signifying
KJV: The Holy Ghost this
INT: Spirit Holy [that] not yet has been made manifest

2 Peter 1:21 Adj-GNS
GRK: ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν
NAS: but men moved by the Holy Spirit spoke
KJV: of man: but holy men of God
INT: by [the] Spirit Holy being carried spoke

1 John 2:20 Adj-GMS
GRK: ἀπὸ τοῦ ἁγίου καὶ οἴδατε
NAS: an anointing from the Holy One, and you all
KJV: from the Holy One, and
INT: from the Holy [One] and you know

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page