ἀφορμὴν
Englishman's Concordance
ἀφορμὴν (aphormēn) — 7 Occurrences

Romans 7:8 N-AFS
GRK: ἀφορμὴν δὲ λαβοῦσα
NAS: taking opportunity through
KJV: taking occasion by
INT: opportunity however having taken

Romans 7:11 N-AFS
GRK: γὰρ ἁμαρτία ἀφορμὴν λαβοῦσα διὰ
NAS: taking an opportunity through
KJV: taking occasion by
INT: indeed sin an occasion having taken by

2 Corinthians 5:12 N-AFS
GRK: ὑμῖν ἀλλὰ ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν
NAS: to you but [are] giving you an occasion to be proud
KJV: give you occasion to glory on
INT: to you but occasion are giving to you

2 Corinthians 11:12 N-AFS
GRK: ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν τῶν θελόντων
NAS: that I may cut off opportunity from those
KJV: I may cut off occasion from them which desire
INT: I might cut off the occasion of those wishing

2 Corinthians 11:12 N-AFS
GRK: τῶν θελόντων ἀφορμήν ἵνα ἐν
NAS: who desire an opportunity to be regarded
KJV: from them which desire occasion; that
INT: of those wishing an occasion that wherein

Galatians 5:13 N-AFS
GRK: ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί
NAS: [do] not [turn] your freedom into an opportunity for the flesh,
KJV: for an occasion to the flesh,
INT: freedom for an occasion to the flesh

1 Timothy 5:14 N-AFS
GRK: οἰκοδεσποτεῖν μηδεμίαν ἀφορμὴν διδόναι τῷ
NAS: the enemy no occasion for reproach;
KJV: give none occasion to the adversary to
INT: to manage the house no occasion to give to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page