ἀργύριον
Englishman's Concordance
ἀργύριον (argyrion) — 8 Occurrences

Matthew 25:18 N-ANS
GRK: ἔκρυψεν τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου
NAS: and hid his master's money.
KJV: his lord's money.
INT: hid the money of the master

Mark 14:11 N-ANS
GRK: ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι καὶ
NAS: to give him money. And he [began] seeking
KJV: to give him money. And he sought
INT: promised him money to give And

Luke 9:3 N-ANS
GRK: ἄρτον μήτε ἀργύριον μήτε ἀνὰ
NAS: nor money; and do not [even] have
KJV: bread, neither money; neither have
INT: bread nor money nor apiece

Luke 19:15 N-ANS
GRK: δεδώκει τὸ ἀργύριον ἵνα γνοῖ
NAS: he had given the money, be called
KJV: he had given the money, that
INT: he gave the money in order that he might know

Luke 19:23 N-ANS
GRK: μου τὸ ἀργύριον ἐπὶ τράπεζαν
NAS: did you not put my money in the bank,
KJV: thou my money into the bank,
INT: of me the money to [the] bank

Luke 22:5 N-ANS
GRK: συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι
NAS: and agreed to give him money.
KJV: to give him money.
INT: agreed him money to give

Acts 3:6 N-ANS
GRK: δὲ Πέτρος Ἀργύριον καὶ χρυσίον
NAS: I do not possess silver and gold,
KJV: Peter said, Silver and gold
INT: moreover Peter Silver and gold

Acts 8:20 N-NNS
GRK: αὐτόν Τὸ ἀργύριόν σου σὺν
NAS: said to him, May your silver perish
KJV: him, Thy money perish with
INT: him the silver of you with

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page