Ἀσπάζεται
Englishman's Concordance
Ἀσπάζεται (Aspazetai) — 11 Occurrences

Romans 16:21 V-PIM/P-3S
GRK: Ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος
NAS: my fellow worker greets you, and [so] [do] Lucius
KJV: my kinsmen, salute you.
INT: greets you Timothy

Romans 16:23 V-PIM/P-3S
GRK: ἀσπάζεται ὑμᾶς Γαῖος
NAS: church, greets you. Erastus,
KJV: church, saluteth you.
INT: Greets you Gaius

Romans 16:23 V-PIM/P-3S
GRK: τῆς ἐκκλησίας ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος
NAS: treasurer greets you, and Quartus,
KJV: of the city saluteth you,
INT: of the church Greets you Erastus

1 Corinthians 16:19 V-PIM/P-3S
GRK: τῆς Ἀσίας ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν
NAS: and Prisca greet you heartily
KJV: and Priscilla salute you much
INT: of Asia greet you in

Colossians 4:10 V-PIM/P-3S
GRK: Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἀρίσταρχος
NAS: my fellow prisoner, sends you his greetings; and [also] Barnabas's
KJV: my fellowprisoner saluteth you, and
INT: Greets you Aristarchus

Colossians 4:12 V-PIM/P-3S
GRK: ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς
NAS: Christ, sends you his greetings, always
KJV: of Christ, saluteth you,
INT: Greets you Epaphras

Colossians 4:14 V-PIM/P-3S
GRK: ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς
NAS: physician, sends you his greetings, and [also] Demas.
KJV: and Demas, greet you.
INT: Greets you Luke

2 Timothy 4:21 V-PIM/P-3S
GRK: χειμῶνος ἐλθεῖν Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος
NAS: Eubulus greets you, also
KJV: winter. Eubulus greeteth thee, and
INT: winter to come Greets you Eubulus

Philemon 1:23 V-PIM/P-3S
GRK: Ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς
NAS: in Christ Jesus, greets you,
KJV: There salute thee Epaphras,
INT: greets you Epaphras

1 Peter 5:13 V-PIM/P-3S
GRK: Ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ
NAS: chosen together with you, sends you greetings, and [so does] my son,
KJV: elected together with [you], saluteth you;
INT: greets you she

2 John 1:13 V-PIM/P-3S
GRK: Ἀσπάζεταί σε τὰ
NAS: of your chosen sister greet you.
KJV: elect sister greet thee. Amen.
INT: greet you the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page