782. ἀσπάζομαι (aspazomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 782. ἀσπάζομαι (aspazomai) — 60 Occurrences

Matthew 5:47 V-ASM-2P
GRK: καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς
NAS: If you greet only your brothers,
KJV: And if ye salute your brethren
INT: and if you greet the brothers

Matthew 10:12 V-AMM-2P
GRK: τὴν οἰκίαν ἀσπάσασθε αὐτήν
NAS: the house, give it your greeting.
KJV: into an house, salute it.
INT: the house greet it

Mark 9:15 V-IIM/P-3P
GRK: καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο αὐτόν
NAS: and [began] running up to greet Him.
KJV: and running to [him] saluted him.
INT: and running to [him] greeted him

Mark 15:18 V-PNM/P
GRK: καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν Χαῖρε
NAS: and they began to acclaim Him, Hail,
KJV: And began to salute him, Hail,
INT: and they began to salute him Hail

Luke 1:40 V-AIM-3S
GRK: Ζαχαρίου καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ
NAS: of Zacharias and greeted Elizabeth.
KJV: of Zacharias, and saluted Elisabeth.
INT: of Zechariah and greeted Elizabeth

Luke 10:4 V-ASM-2P
GRK: τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε
NAS: no shoes; and greet no one on the way.
KJV: shoes: and salute no man by
INT: the road greet

Acts 18:22 V-APM-NMS
GRK: ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν
NAS: he went up and greeted the church,
KJV: and saluted the church,
INT: having gone up and having greeted the church

Acts 20:1 V-APM-NMS
GRK: καὶ παρακαλέσας ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν πορεύεσθαι
NAS: and when he had exhorted them and taken his leave of them, he left
KJV: and embraced [them], and departed
INT: and having encouraged [and] having said farewell went away to go

Acts 21:6 V-AIM-1P
GRK: ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους καὶ
KJV: And when we had taken our leave one of another,
INT: having said farewell to one another then

Acts 21:7 V-APM-NMP
GRK: Πτολεμαΐδα καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς
NAS: at Ptolemais, and after greeting the brethren,
KJV: and saluted the brethren,
INT: Ptolemais and having greeted the brothers

Acts 21:19 V-APM-NMS
GRK: καὶ ἀσπασάμενος αὐτοὺς ἐξηγεῖτο
NAS: After he had greeted them, he [began] to relate
KJV: And when he had saluted them,
INT: And having greeted them he related

Acts 25:13 V-APM-NMP
GRK: εἰς Καισάρειαν ἀσπασάμενοι τὸν Φῆστον
NAS: at Caesarea and paid their respects to Festus.
KJV: unto Caesarea to salute Festus.
INT: to Ceasarea having saluted Festus

Romans 16:3 V-AMM-2P
GRK: Ἀσπάσασθε Πρίσκαν καὶ
NAS: Greet Prisca and Aquila,
KJV: Greet Priscilla and
INT: greet Prisca and

Romans 16:5 V-AMM-2P
GRK: αὐτῶν ἐκκλησίαν ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν
NAS: that is in their house. Greet Epaenetus,
KJV: their house. Salute my wellbeloved
INT: of them church greet Epaenetus the

Romans 16:6 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Μαρίαν ἥτις
NAS: Greet Mary, who
KJV: Greet Mary, who
INT: greet Mary who

Romans 16:7 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ
NAS: Greet Andronicus and Junias,
KJV: Salute Andronicus and
INT: greet Andronicus and

Romans 16:8 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Ἀμπλιᾶτον τὸν
NAS: Greet Ampliatus, my beloved
KJV: Greet Amplias my
INT: greet Ampliatus

Romans 16:9 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν
NAS: Greet Urbanus, our fellow worker
KJV: Salute Urbane, our
INT: greet Urbanus the

Romans 16:10 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν τὸν
NAS: Greet Apelles, the approved
KJV: Salute Apelles approved
INT: greet Apelles the

Romans 16:10 V-AMM-2P
GRK: ἐν Χριστῷ ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ
NAS: in Christ. Greet those
KJV: in Christ. Salute them which are of
INT: in Christ greet those of

Romans 16:11 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν
NAS: Greet Herodion, my kinsman.
KJV: Salute Herodion my
INT: greet Herodion the

Romans 16:11 V-AMM-2P
GRK: συγγενῆ μου ἀσπάσασθε τοὺς ἐκ
NAS: my kinsman. Greet those
KJV: my kinsman. Greet them that be of
INT: kinsman of me greet those of

Romans 16:12 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ
NAS: Greet Tryphaena and Tryphosa,
KJV: Salute Tryphena and
INT: greet Tryphaena and

Romans 16:12 V-AMM-2P
GRK: ἐν κυρίῳ ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν
NAS: in the Lord. Greet Persis
KJV: the Lord. Salute the beloved
INT: in [the] Lord greet Persis the

Romans 16:13 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Ῥοῦφον τὸν
NAS: Greet Rufus, a choice man
KJV: Salute Rufus chosen
INT: greet Rufus the

Romans 16:14 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Ἀσύνκριτον Φλέγοντα
NAS: Greet Asyncritus, Phlegon,
KJV: Salute Asyncritus, Phlegon,
INT: greet Asyncritus Phlegon

Romans 16:15 V-AMM-2P
GRK: ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ
NAS: Greet Philologus and Julia,
KJV: Salute Philologus, and
INT: greet Philologus and

Romans 16:16 V-AMM-2P
GRK: Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν
NAS: Greet one another with a holy
KJV: Salute one another with
INT: greet one another with

Romans 16:16 V-PIM/P-3P
GRK: φιλήματι ἁγίῳ Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ
NAS: the churches of Christ greet you.
KJV: The churches of Christ salute you.
INT: a kiss holy greet you the

Romans 16:21 V-PIM/P-3S
GRK: Ἀσπάζεται ὑμᾶς Τιμόθεος
NAS: my fellow worker greets you, and [so] [do] Lucius
KJV: my kinsmen, salute you.
INT: greets you Timothy

Romans 16:22 V-PIM/P-1S
GRK: ἀσπάζομαι ὑμᾶς ἐγὼ
NAS: this letter, greet you in the Lord.
KJV: [this] epistle, salute you
INT: greet you I

Romans 16:23 V-PIM/P-3S
GRK: ἀσπάζεται ὑμᾶς Γαῖος
NAS: church, greets you. Erastus,
KJV: church, saluteth you.
INT: Greets you Gaius

Romans 16:23 V-PIM/P-3S
GRK: τῆς ἐκκλησίας ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἔραστος
NAS: treasurer greets you, and Quartus,
KJV: of the city saluteth you,
INT: of the church Greets you Erastus

1 Corinthians 16:19 V-PIM/P-3P
GRK: Ἀσπάζονται ὑμᾶς αἱ
NAS: of Asia greet you. Aquila
KJV: of Asia salute you.
INT: greet you the

1 Corinthians 16:19 V-PIM/P-3S
GRK: τῆς Ἀσίας ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν
NAS: and Prisca greet you heartily
KJV: and Priscilla salute you much
INT: of Asia greet you in

1 Corinthians 16:20 V-PIM/P-3P
GRK: ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ
NAS: the brethren greet you. Greet
KJV: All the brethren greet you. Greet ye
INT: greet you the

1 Corinthians 16:20 V-AMM-2P
GRK: ἀδελφοὶ πάντες Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν
NAS: greet you. Greet one another
KJV: greet you. Greet ye one another with
INT: brothers all greet you one another with

2 Corinthians 13:12 V-AMM-2P
GRK: Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν
NAS: Greet one another with a holy
KJV: Greet one another with
INT: greet one another with

2 Corinthians 13:13 V-PIM/P-3P
GRK: Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ
INT: greet you the

Philippians 4:21 V-AMM-2P
GRK: Ἀσπάσασθε πάντα ἅγιον
NAS: Greet every saint
KJV: Salute every saint
INT: greet every saint

Philippians 4:21 V-PIM/P-3P
GRK: Χριστῷ Ἰησοῦ Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ
NAS: The brethren who are with me greet you.
KJV: which are with me greet you.
INT: Christ Jesus greet you the

Philippians 4:22 V-PIM/P-3P
GRK: ἀσπάζονται ὑμᾶς πάντες
NAS: the saints greet you, especially
KJV: All the saints salute you,
INT: greet you all

Colossians 4:10 V-PIM/P-3S
GRK: Ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἀρίσταρχος
NAS: my fellow prisoner, sends you his greetings; and [also] Barnabas's
KJV: my fellowprisoner saluteth you, and
INT: Greets you Aristarchus

Colossians 4:12 V-PIM/P-3S
GRK: ἀσπάζεται ὑμᾶς Ἐπαφρᾶς
NAS: Christ, sends you his greetings, always
KJV: of Christ, saluteth you,
INT: Greets you Epaphras

Colossians 4:14 V-PIM/P-3S
GRK: ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς
NAS: physician, sends you his greetings, and [also] Demas.
KJV: and Demas, greet you.
INT: Greets you Luke

Colossians 4:15 V-AMM-2P
GRK: Ἀσπάσασθε τοὺς ἐν
NAS: Greet the brethren who are in Laodicea
KJV: Salute the brethren which are in
INT: greet the in

1 Thessalonians 5:26 V-AMM-2P
GRK: Ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς
NAS: Greet all the brethren
KJV: Greet all the brethren
INT: greet the brothers

2 Timothy 4:19 V-AMM-2S
GRK: Ἄσπασαι Πρίσκαν καὶ
NAS: Greet Prisca and Aquila,
KJV: Salute Prisca and
INT: greet Prisca and

2 Timothy 4:21 V-PIM/P-3S
GRK: χειμῶνος ἐλθεῖν Ἀσπάζεταί σε Εὔβουλος
NAS: Eubulus greets you, also
KJV: winter. Eubulus greeteth thee, and
INT: winter to come Greets you Eubulus

Titus 3:15 V-PIM/P-3P
GRK: Ἀσπάζονταί σε οἱ
NAS: who are with me greet you. Greet
KJV: that are with me salute thee. Greet
INT: greet you those

Titus 3:15 V-AMM-2S
GRK: ἐμοῦ πάντες Ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας
NAS: are with me greet you. Greet those
KJV: salute thee. Greet them that love us
INT: me all greet those who love

Philemon 1:23 V-PIM/P-3S
GRK: Ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς
NAS: in Christ Jesus, greets you,
KJV: There salute thee Epaphras,
INT: greets you Epaphras

Hebrews 11:13 V-APM-NMP
GRK: ἰδόντες καὶ ἀσπασάμενοι καὶ ὁμολογήσαντες
NAS: but having seen them and having welcomed them from a distance,
KJV: [them], and embraced [them], and
INT: having seen and having embraced [them] and having confessed

Hebrews 13:24 V-AMM-2P
GRK: Ἀσπάσασθε πάντας τοὺς
NAS: Greet all of your leaders
KJV: Salute all them that have the rule
INT: greet all the

Hebrews 13:24 V-PIM/P-3P
GRK: τοὺς ἁγίους Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ
NAS: Those from Italy greet you.
KJV: They of Italy salute you.
INT: the saints greet you they

1 Peter 5:13 V-PIM/P-3S
GRK: Ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ
NAS: chosen together with you, sends you greetings, and [so does] my son,
KJV: elected together with [you], saluteth you;
INT: greets you she

1 Peter 5:14 V-AMM-2P
GRK: Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν
NAS: Greet one another with a kiss
KJV: Greet ye one another with
INT: greet one another with

2 John 1:13 V-PIM/P-3S
GRK: Ἀσπάζεταί σε τὰ
NAS: of your chosen sister greet you.
KJV: elect sister greet thee. Amen.
INT: greet you the

3 John 1:14 V-PIM/P-3P
GRK: Εἰρήνη σοι ἀσπάζονταί σε οἱ
NAS: [be] to you. The friends greet you. Greet
KJV: [Our] friends salute thee.
INT: Peace to you greet you the

3 John 1:14 V-PMM/P-2S
GRK: οἱ φίλοι ἀσπάζου τοὺς φίλους
NAS: greet you. Greet the friends
KJV: salute thee. Greet the friends by
INT: the friends greet the friends

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page