ἀτενίσας
Englishman's Concordance
ἀτενίσας (atenisas) — 7 Occurrences

Acts 3:4 V-APA-NMS
GRK: ἀτενίσας δὲ Πέτρος
NAS: with John, fixed his gaze on him and said,
KJV: And Peter, fastening his eyes upon him
INT: having looked intently moreover Peter

Acts 7:55 V-APA-NMS
GRK: πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς τὸν
NAS: Spirit, he gazed intently into heaven
KJV: Ghost, looked up stedfastly into
INT: of [the] Spirit Holy having looked intently into

Acts 10:4 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀτενίσας αὐτῷ καὶ
NAS: And fixing his gaze on him and being
KJV: And when he looked on him, he was
INT: moreover having looked intently on him and

Acts 11:6 V-APA-NMS
GRK: εἰς ἣν ἀτενίσας κατενόουν καὶ
NAS: and when I had fixed my gaze on it and was observing
KJV: the which when I had fastened mine eyes, I considered,
INT: on which having looked intently I considered and

Acts 13:9 V-APA-NMS
GRK: πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς αὐτὸν
NAS: Spirit, fixed his gaze on him,
KJV: Ghost, set his eyes on him,
INT: [the] Spirit Holy having looked steadfastly upon him

Acts 14:9 V-APA-NMS
GRK: λαλοῦντος ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ
NAS: who, when he had fixed his gaze on him and had seen
KJV: who stedfastly beholding him,
INT: speaking who having looked intently to him and

Acts 23:1 V-APA-NMS
GRK: ἀτενίσας δὲ ὁ
NAS: Paul, looking intently at the Council,
KJV: Paul, earnestly beholding the council,
INT: having looked intently moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page