βλέπων
Englishman's Concordance
βλέπων (blepōn) — 12 Occurrences

Matthew 5:28 V-PPA-NMS
GRK: πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς
NAS: to you that everyone who looks at a woman
KJV: That whosoever looketh on a woman to
INT: every one that looks upon a woman to

Matthew 6:4 V-PPA-NMS
GRK: σου ὁ βλέπων ἐν τῷ
NAS: and your Father who sees [what is done] in secret
KJV: Father which seeth in secret
INT: of you who sees in

Matthew 6:6 V-PPA-NMS
GRK: σου ὁ βλέπων ἐν τῷ
NAS: who sees [what is done] in secret
KJV: Father which seeth in secret
INT: of you who sees in

Matthew 6:18 V-PPA-NMS
GRK: σου ὁ βλέπων ἐν τῷ
NAS: who sees [what is done] in secret
KJV: Father, which seeth in secret,
INT: of you who sees in

Matthew 14:30 V-PPA-NMS
GRK: βλέπων δὲ τὸν
NAS: But seeing the wind,
KJV: But when he saw the wind boisterous,
INT: seeing moreover the

Luke 6:42 V-PPA-NMS
GRK: δοκὸν οὐ βλέπων ὑποκριτά ἔκβαλε
NAS: when you yourself do not see the log
KJV: thyself beholdest not
INT: beam not seeing Hypocrite cast out

Luke 9:62 V-PPA-NMS
GRK: ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ
NAS: to the plow and looking back,
KJV: the plough, and looking back, is
INT: [the] plow and looking on the things

John 9:7 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ἦλθεν βλέπων
NAS: and washed, and came [back] seeing.
KJV: and came seeing.
INT: and came [back] seeing

Acts 9:9 V-PPA-NMS
GRK: τρεῖς μὴ βλέπων καὶ οὐκ
NAS: days without sight, and neither ate
KJV: days without sight, and neither
INT: three not seeing and neither

Acts 13:11 V-PPA-NMS
GRK: τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἥλιον
NAS: is upon you, and you will be blind and not see the sun
KJV: blind, not seeing the sun for
INT: blind not seeing the sun

Colossians 2:5 V-PPA-NMS
GRK: χαίρων καὶ βλέπων ὑμῶν τὴν
NAS: rejoicing to see your good discipline
KJV: joying and beholding your order,
INT: rejoicing and seeing your

Revelation 22:8 V-PPA-NMS
GRK: ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα καὶ
NAS: am the one who heard and saw these things.
KJV: I John saw these things, and
INT: hearing and seeing these things And

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page