βρονταί
Englishman's Concordance
βρονταί (brontai) — 7 Occurrences

Revelation 4:5 N-NFP
GRK: φωναὶ καὶ βρονταί καὶ ἑπτὰ
NAS: and sounds and peals of thunder. And [there were] seven
KJV: lightnings and thunderings and voices:
INT: voices and thunders and seven

Revelation 8:5 N-NFP
GRK: καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναὶ
NAS: and there followed peals of thunder and sounds
KJV: and thunderings, and
INT: and there were thunders and voices

Revelation 10:3 N-NFP
GRK: αἱ ἑπτὰ βρονταὶ τὰς ἑαυτῶν
NAS: out, the seven peals of thunder uttered
KJV: seven thunders uttered
INT: the seven thunders the of themselves

Revelation 10:4 N-NFP
GRK: αἱ ἑπτὰ βρονταί ἤμελλον γράφειν
NAS: the seven peals of thunder
KJV: the seven thunders had uttered
INT: the seven thunders I was about to write

Revelation 10:4 N-NFP
GRK: αἱ ἑπτὰ βρονταί καὶ μὴ
NAS: peals of thunder had spoken,
KJV: the seven thunders uttered,
INT: the seven thunders and not

Revelation 11:19 N-NFP
GRK: φωναὶ καὶ βρονταὶ καὶ σεισμὸς
NAS: and sounds and peals of thunder and an earthquake
KJV: and thunderings, and
INT: voices and thunders and an earthquake

Revelation 16:18 N-NFP
GRK: φωναὶ καὶ βρονταί καὶ σεισμὸς
NAS: and sounds and peals of thunder; and there was a great
KJV: voices, and thunders, and lightnings;
INT: voices and thunders and earthquake

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page