βραχὺ
Englishman's Concordance
βραχὺ (brachy) — 6 Occurrences

Luke 22:58 Adj-ANS
GRK: καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν
NAS: A little later, another
KJV: And after a little while another saw
INT: And after a little another having seen

John 6:7 Adj-ANS
GRK: ἵνα ἕκαστος βραχὺ τι λάβῃ
NAS: to receive a little.
KJV: may take a little.
INT: that each little some might receive

Acts 5:34 Adj-ANS
GRK: ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ τοὺς ἀνθρώπους
NAS: the men outside for a short time.
KJV: forth a little space;
INT: commanded out for a short while the apostles

Acts 27:28 Adj-ANS
GRK: ὀργυιὰς εἴκοσι βραχὺ δὲ διαστήσαντες
NAS: fathoms; and a little farther
KJV: when they had gone a little further, they sounded
INT: fathoms twenty a little moreover having gone farther

Hebrews 2:7 Adj-ANS
GRK: ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ'
NAS: YOU HAVE MADE HIM FOR A LITTLE WHILE LOWER
KJV: Thou madest him a little lower than
INT: You did make lower him little some than

Hebrews 2:9 Adj-ANS
GRK: τὸν δὲ βραχύ τι παρ'
NAS: Him who was made for a little while lower
KJV: who was made a little lower than
INT: who however little some than

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page