βρέφος
Englishman's Concordance
βρέφος (brephos) — 4 Occurrences

Luke 1:41 N-NNS
GRK: ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ
NAS: greeting, the baby leaped
KJV: of Mary, the babe leaped
INT: leaped the baby in the

Luke 1:44 N-NNS
GRK: ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ
NAS: my ears, the baby leaped
KJV: mine ears, the babe leaped in
INT: exultation the baby in the

Luke 2:12 N-ANS
GRK: σημεῖον εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον καὶ
NAS: for you: you will find a baby wrapped in cloths
KJV: Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes,
INT: sign you will find a baby wrapped in swaddling clothes and

Luke 2:16 N-ANS
GRK: καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν
NAS: and Joseph, and the baby as He lay
KJV: Joseph, and the babe lying in
INT: and the baby lying in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page