χιλίαρχον
Englishman's Concordance
χιλίαρχον (chiliarchon) — 3 Occurrences

Acts 21:32 N-AMS
GRK: ἰδόντες τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς
NAS: to them; and when they saw the commander and the soldiers,
KJV: when they saw the chief captain and
INT: having seen the chief captain and the

Acts 23:17 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν χιλίαρχον ἔχει γὰρ
NAS: young man to the commander, for he has
KJV: unto the chief captain: for
INT: to the chief captain he has for

Acts 23:18 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν χιλίαρχον καί φησιν
NAS: him and led him to the commander and said,
KJV: [him] to the chief captain, and
INT: to the chief captain and says

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page