5506. χιλίαρχος (chiliarchos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5506. χιλίαρχος (chiliarchos) — 22 Occurrences

Mark 6:21 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς
NAS: for his lords and military commanders and the leading men
KJV: lords, high captains, and chief
INT: and to the chief captians and to the

John 18:12 N-NMS
GRK: καὶ ὁ χιλίαρχος καὶ οἱ
NAS: the [Roman] cohort and the commander and the officers
KJV: the band and the captain and officers
INT: and the chief captain and the

Acts 21:31 N-DMS
GRK: φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης
NAS: came up to the commander of the [Roman] cohort
KJV: came unto the chief captain of the band,
INT: a report to the chief captain of the band

Acts 21:32 N-AMS
GRK: ἰδόντες τὸν χιλίαρχον καὶ τοὺς
NAS: to them; and when they saw the commander and the soldiers,
KJV: when they saw the chief captain and
INT: having seen the chief captain and the

Acts 21:33 N-NMS
GRK: ἐγγίσας ὁ χιλίαρχος ἐπελάβετο αὐτοῦ
NAS: Then the commander came
KJV: Then the chief captain came near,
INT: having drawn near the chief captain laid hold of him

Acts 21:37 N-DMS
GRK: λέγει τῷ χιλιάρχῳ Εἰ ἔξεστίν
NAS: he said to the commander, May
KJV: he said unto the chief captain, May
INT: says to the chief captain if Is it permitted

Acts 22:24 N-NMS
GRK: ἐκέλευσεν ὁ χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν
NAS: the commander ordered
KJV: The chief captain commanded him
INT: commanded the chief captain to be brought him

Acts 22:26 N-DMS
GRK: προσελθὼν τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν λέγων
NAS: [this], he went to the commander and told
KJV: and told the chief captain, saying,
INT: having gone to the chief captain he reported [it] saying

Acts 22:27 N-NMS
GRK: δὲ ὁ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ
NAS: The commander came
KJV: Then the chief captain came, and said
INT: moreover the chief captain said to him

Acts 22:28 N-NMS
GRK: δὲ ὁ χιλίαρχος Ἐγὼ πολλοῦ
NAS: The commander answered, I acquired
KJV: And the chief captain answered,
INT: moreover the chief captain I with a great

Acts 22:29 N-NMS
GRK: καὶ ὁ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη
NAS: let go of him; and the commander also
KJV: and the chief captain also
INT: and the chief captain also was afraid

Acts 23:10 N-NMS
GRK: φοβηθεὶς ὁ χιλίαρχος μὴ διασπασθῇ
NAS: was developing, the commander was afraid
KJV: dissension, the chief captain, fearing
INT: having feared the chief captain lest should be torn in pieces

Acts 23:15 N-DMS
GRK: ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ
NAS: notify the commander to bring him down
KJV: signify to the chief captain that
INT: make a report to the chief captain with the

Acts 23:17 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν χιλίαρχον ἔχει γὰρ
NAS: young man to the commander, for he has
KJV: unto the chief captain: for
INT: to the chief captain he has for

Acts 23:18 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν χιλίαρχον καί φησιν
NAS: him and led him to the commander and said,
KJV: [him] to the chief captain, and
INT: to the chief captain and says

Acts 23:19 N-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ χιλίαρχος καὶ ἀναχωρήσας
NAS: The commander took him by the hand
KJV: Then the chief captain took him
INT: of him the chief captain and having withdrawn

Acts 23:22 N-NMS
GRK: μὲν οὖν χιλίαρχος ἀπέλυσε τὸν
NAS: So the commander let the young man
KJV: So the chief captain [then] let
INT: indeed therefore [the] chief captain dismissed the

Acts 24:7 Noun-NMS
GRK: Λυσίας ὁ χιλιαρχος μετὰ πολλῆς
KJV: But the chief captain Lysias came
INT: Lysias the chief captain with great

Acts 24:22 N-NMS
GRK: Λυσίας ὁ χιλίαρχος καταβῇ διαγνώσομαι
NAS: Lysias the commander comes down,
KJV: Lysias the chief captain shall come down,
INT: Lysias the chief captain might have come down I will examine

Acts 25:23 N-DMP
GRK: σύν τε χιλιάρχοις καὶ ἀνδράσιν
NAS: accompanied by the commanders and the prominent
KJV: with the chief captains, and
INT: with both chief captains and men

Revelation 6:15 N-NMP
GRK: καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ
NAS: and the great men and the commanders and the rich
KJV: and the chief captains, and
INT: and the chief captains and the

Revelation 19:18 N-GMP
GRK: καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας
NAS: and the flesh of commanders and the flesh
KJV: the flesh of captains, and
INT: and flesh of chief captains and flesh

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page