χιλιάρχῳ
Englishman's Concordance
χιλιάρχῳ (chiliarchō) — 4 Occurrences

Acts 21:31 N-DMS
GRK: φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης
NAS: came up to the commander of the [Roman] cohort
KJV: came unto the chief captain of the band,
INT: a report to the chief captain of the band

Acts 21:37 N-DMS
GRK: λέγει τῷ χιλιάρχῳ Εἰ ἔξεστίν
NAS: he said to the commander, May
KJV: he said unto the chief captain, May
INT: says to the chief captain if Is it permitted

Acts 22:26 N-DMS
GRK: προσελθὼν τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν λέγων
NAS: [this], he went to the commander and told
KJV: and told the chief captain, saying,
INT: having gone to the chief captain he reported [it] saying

Acts 23:15 N-DMS
GRK: ἐμφανίσατε τῷ χιλιάρχῳ σὺν τῷ
NAS: notify the commander to bring him down
KJV: signify to the chief captain that
INT: make a report to the chief captain with the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page