Ἐχθὲς
Englishman's Concordance
Ἐχθὲς (Echthes) — 3 Occurrences

John 4:52 Adv
GRK: αὐτῷ ὅτι Ἐχθὲς ὥραν ἑβδόμην
KJV: Yesterday at the seventh
INT: to him Yesterday [at the] hour seventh

Acts 7:28 Adv
GRK: τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς τὸν Αἰγύπτιον
KJV: thou diddest the Egyptian yesterday?
INT: way you put to death yesterday the Egyptian

Hebrews 13:8 Adv
GRK: Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς καὶ σήμερον
KJV: Christ the same yesterday, and to day,
INT: Jesus Christ yesterday and today

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page