χωλοὶ
Englishman's Concordance
χωλοὶ (chōloi) — 4 Occurrences

Matthew 11:5 Adj-NMP
GRK: ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν λεπροὶ
NAS: RECEIVE SIGHT and [the] lame walk,
KJV: and the lame walk,
INT: receive sight and lame walk lepers

Matthew 21:14 Adj-NMP
GRK: τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ
NAS: And [the] blind and [the] lame came
KJV: the blind and the lame came to him
INT: blind and lame in the

Luke 7:22 Adj-NMP
GRK: τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν χωλοὶ περιπατοῦσιν λεπροὶ
NAS: RECEIVE SIGHT, [the] lame walk,
KJV: see, the lame walk,
INT: blind receive sight lame walk lepers

Acts 8:7 Adj-NMP
GRK: παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν
NAS: who had been paralyzed and lame were healed.
KJV: and that were lame, were healed.
INT: having been paralyzed and lame were healed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page