5560. χωλός (chólos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5560. χωλός (chólos) — 14 Occurrences

Matthew 11:5 Adj-NMP
GRK: ἀναβλέπουσιν καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν λεπροὶ
NAS: RECEIVE SIGHT and [the] lame walk,
KJV: and the lame walk,
INT: receive sight and lame walk lepers

Matthew 15:30 Adj-AMP
GRK: μεθ' ἑαυτῶν χωλούς κυλλούς τυφλούς
NAS: to Him, bringing with them [those who were] lame, crippled,
KJV: them [those that were] lame, blind,
INT: with them lame crippled blind

Matthew 15:31 Adj-AMP
GRK: ὑγιεῖς καὶ χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ
NAS: restored, and the lame walking,
KJV: to be whole, the lame to walk,
INT: restored and lame walking and

Matthew 18:8 Adj-AMS
GRK: κυλλὸν ἢ χωλόν ἢ δύο
NAS: crippled or lame, than to have
KJV: to enter into life halt or maimed,
INT: crippled or lame [rather] than two

Matthew 21:14 Adj-NMP
GRK: τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ
NAS: And [the] blind and [the] lame came
KJV: the blind and the lame came to him
INT: blind and lame in the

Mark 9:45 Adj-AMS
GRK: τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ τοὺς
NAS: life lame, than,
KJV: for thee to enter halt into life,
INT: life lame [rather] than the

Luke 7:22 Adj-NMP
GRK: τυφλοὶ ἀναβλέπουσιν χωλοὶ περιπατοῦσιν λεπροὶ
NAS: RECEIVE SIGHT, [the] lame walk,
KJV: see, the lame walk,
INT: blind receive sight lame walk lepers

Luke 14:13 Adj-AMP
GRK: πτωχούς ἀναπείρους χωλούς τυφλούς
NAS: [the] crippled, [the] lame, [the] blind,
KJV: the maimed, the lame, the blind:
INT: the poor the crippled the lame the blind

Luke 14:21 Adj-AMP
GRK: τυφλοὺς καὶ χωλοὺς εἰσάγαγε ὧδε
NAS: and crippled and blind and lame.'
KJV: and the halt, and
INT: blind and lame bring in here

John 5:3 Adj-GMP
GRK: ἀσθενούντων τυφλῶν χωλῶν ξηρῶν ἐκδεχομένων
NAS: blind, lame, and withered,
KJV: of blind, halt, withered,
INT: were sick blind lame paralyzed awaiting

Acts 3:2 Adj-NMS
GRK: τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας
NAS: who had been lame from his mother's
INT: a certain man lame from womb

Acts 8:7 Adj-NMP
GRK: παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν
NAS: who had been paralyzed and lame were healed.
KJV: and that were lame, were healed.
INT: having been paralyzed and lame were healed

Acts 14:8 Adj-NMS
GRK: ποσὶν ἐκάθητο χωλὸς ἐκ κοιλίας
NAS: in his feet, lame from his mother's
KJV: in his feet, being a cripple from his
INT: feet sat lame from [the] womb

Hebrews 12:13 Adj-NNS
GRK: μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ ἰαθῇ
NAS: so that [the limb] which is lame may not be put out of joint,
KJV: lest that which is lame be turned out of the way;
INT: not that which [is] lame be turned aside might be healed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page