χώραν
Englishman's Concordance
χώραν (chōran) — 14 Occurrences

Matthew 2:12 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χώραν αὐτῶν
NAS: the magi left for their own country by another
KJV: into their own country another way.
INT: into the country of them

Matthew 8:28 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν
NAS: to the other side into the country of the Gadarenes,
KJV: into the country of the Gergesenes,
INT: to the region of the Gadarenes

Mark 5:1 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν
NAS: of the sea, into the country of the Gerasenes.
KJV: into the country of the Gadarenes.
INT: to the region of the Gerasenes

Mark 6:55 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν χώραν ἐκείνην καὶ
NAS: that whole country and began
INT: all the country that and

Luke 8:26 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χώραν τῶν Γερασηνῶν
NAS: they sailed to the country of the Gerasenes,
KJV: at the country of the Gadarenes,
INT: to the region of the Gerasenes

Luke 15:13 N-AFS
GRK: ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν καὶ
NAS: into a distant country, and there
KJV: into a far country, and there
INT: went away into a country distant and

Luke 15:14 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην καὶ
NAS: occurred in that country, and he began
KJV: in that land; and he
INT: throughout the country that and

Luke 19:12 N-AFS
GRK: ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν
NAS: to a distant country to receive
KJV: a far country to receive
INT: proceeded to a country distant to receive

John 11:54 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χώραν ἐγγὺς τῆς
NAS: from there to the country near
KJV: unto a country near
INT: into the region near the

Acts 12:20 N-AFS
GRK: αὐτῶν τὴν χώραν ἀπὸ τῆς
NAS: because their country was fed
KJV: because their country was nourished by
INT: their region by the

Acts 16:6 N-AFS
GRK: καὶ Γαλατικὴν χώραν κωλυθέντες ὑπὸ
NAS: and Galatian region, having been forbidden
KJV: and the region of Galatia,
INT: and the Galatian region having been forbidden by

Acts 18:23 N-AFS
GRK: τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν
NAS: the Galatian region and Phrygia,
KJV: and went over [all] the country of Galatia
INT: the Galatian region and Phrygian

Acts 26:20 N-AFS
GRK: τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας
NAS: and [then] throughout all the region of Judea,
KJV: all the coasts of Judaea,
INT: and the region of Judea

Acts 27:27 N-AFS
GRK: τινὰ αὐτοῖς χώραν
NAS: that they were approaching some land.
KJV: drew near to some country;
INT: some them land

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page