χώρας
Englishman's Concordance
χώρας (chōras) — 8 Occurrences

Mark 5:10 N-GFS
GRK: ἔξω τῆς χώρας
NAS: not to send them out of the country.
KJV: away out of the country.
INT: out of the country

Luke 3:1 N-GFS
GRK: καὶ Τραχωνίτιδος χώρας καὶ Λυσανίου
NAS: was tetrarch of the region of Ituraea
KJV: and of the region of Trachonitis,
INT: and of Trachonitis [the] region and Lysanias

Luke 15:15 N-GFS
GRK: πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης καὶ
NAS: of the citizens of that country, and he sent
KJV: a citizen of that country; and he sent
INT: citizens the country of that and

John 4:35 N-AFP
GRK: θεάσασθε τὰς χώρας ὅτι λευκαί
NAS: and look on the fields, that they are white
KJV: and look on the fields; for they are
INT: see the fields for white

John 11:55 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ
NAS: up to Jerusalem out of the country before
KJV: out of the country up
INT: out of the region before the

Acts 8:1 N-AFP
GRK: κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας
NAS: throughout the regions of Judea
KJV: throughout the regions of Judaea
INT: throughout the countries of Judea

Acts 13:49 N-GFS
GRK: ὅλης τῆς χώρας
NAS: through the whole region.
KJV: throughout all the region.
INT: all the region

James 5:4 N-AFP
GRK: ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν ὁ
NAS: who mowed your fields, [and] which has been withheld
KJV: your fields, which
INT: having harvested the fields of you which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page