δὴ
Englishman's Concordance
δὴ (dē) — 6 Occurrences

Matthew 13:23 Prtcl
GRK: συνιείς ὃς δὴ καρποφορεῖ καὶ
NAS: it; who indeed bears fruit
KJV: [it]; which also beareth fruit,
INT: understands who indeed brings forth fruit and

Luke 2:15 Prtcl
GRK: ἀλλήλους Διέλθωμεν δὴ ἕως Βηθλεὲμ
NAS: to Bethlehem then, and see
KJV: another, Let us now go even unto
INT: one another Let us go through indeed as far as Bethlehem

Acts 13:2 Prtcl
GRK: ἅγιον Ἀφορίσατε δή μοι τὸν
KJV: Ghost said, Separate me
INT: Holy Set apart indeed to me

Acts 15:36 Prtcl
GRK: Παῦλος Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς
KJV: Barnabas, Let us go again
INT: Paul Having turned back indeed let us look after the

1 Corinthians 6:20 Prtcl
GRK: τιμῆς δοξάσατε δὴ τὸν θεὸν
NAS: with a price: therefore glorify
KJV: with a price: therefore glorify
INT: with a price glorify indeed God

Hebrews 2:16 Prtcl
GRK: οὐ γὰρ δή που ἀγγέλων
INT: not truly indeed somewhere of angels

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page