δεδεμένον
Englishman's Concordance
δεδεμένον (dedemenon) — 6 Occurrences

Matthew 16:19 V-RPM/P-NNS
GRK: γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς
NAS: on earth shall have been bound in heaven,
KJV: earth shall be bound in heaven:
INT: earth will be bound in the

Mark 11:2 V-RPM/P-AMS
GRK: εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ' ὃν
NAS: a colt tied [there], on which
KJV: a colt tied, whereon
INT: you will find a colt tied upon which

Mark 11:4 V-RPM/P-AMS
GRK: εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν
NAS: a colt tied at the door,
KJV: found the colt tied by the door
INT: found the colt tied at the door

Luke 19:30 V-RPM/P-AMS
GRK: εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ' ὃν
NAS: you will find a colt tied on which no
KJV: a colt tied, whereon
INT: you will find a colt tied on which

John 18:24 V-RPM/P-AMS
GRK: ὁ Ἅννας δεδεμένον πρὸς Καιάφαν
NAS: sent Him bound to Caiaphas
KJV: had sent him bound unto Caiaphas
INT: Annas bound to Caiaphas

Acts 24:27 V-RPM/P-AMS
GRK: τὸν Παῦλον δεδεμένον
NAS: left Paul imprisoned.
KJV: left Paul bound.
INT: Paul imprisoned

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page