1210. δέω (deó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1210. δέω (deó) — 43 Occurrences

Matthew 12:29 V-ASA-3S
GRK: μὴ πρῶτον δήσῃ τὸν ἰσχυρόν
NAS: he first binds the strong
KJV: he first bind the strong man?
INT: not first he bind the strong [man]

Matthew 13:30 V-AMA-2P
GRK: ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς
NAS: up the tares and bind them in bundles
KJV: the tares, and bind them in
INT: weeds and bind them into

Matthew 14:3 V-AIA-3S
GRK: τὸν Ἰωάνην ἔδησεν αὐτὸν καὶ
NAS: arrested, he bound him and put
KJV: on John, and bound him,
INT: John he bound him and

Matthew 16:19 V-ASA-2S
GRK: ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς
NAS: and whatever you bind on earth
KJV: whatsoever thou shalt bind on
INT: whatever if you might bind on the

Matthew 16:19 V-RPM/P-NNS
GRK: γῆς ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς
NAS: on earth shall have been bound in heaven,
KJV: earth shall be bound in heaven:
INT: earth will be bound in the

Matthew 18:18 V-ASA-2P
GRK: ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς
NAS: to you, whatever you bind on earth
KJV: Whatsoever ye shall bind on
INT: how many if you shall bind on the

Matthew 18:18 V-RPM/P-NNP
GRK: γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ
NAS: on earth shall have been bound in heaven;
KJV: earth shall be bound in heaven:
INT: earth will be bound in heaven

Matthew 21:2 V-RPM/P-AFS
GRK: εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην καὶ πῶλον
NAS: a donkey tied [there] and a colt
KJV: ye shall find an ass tied, and a colt
INT: you will find a donkey tied and a colt

Matthew 22:13 V-APA-NMP
GRK: τοῖς διακόνοις Δήσαντες αὐτοῦ πόδας
NAS: to the servants, 'Bind him hand
KJV: to the servants, Bind him
INT: to the servants Having bound him feet

Matthew 27:2 V-APA-NMP
GRK: καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον
NAS: and they bound Him, and led Him away
KJV: And when they had bound him,
INT: and having bound him they led away [him]

Mark 3:27 V-ASA-3S
GRK: τὸν ἰσχυρὸν δήσῃ καὶ τότε
NAS: he first binds the strong man,
KJV: he will first bind the strong man; and
INT: the strong man he binds and then

Mark 5:3 V-ANA
GRK: ἐδύνατο αὐτὸν δῆσαι
NAS: was able to bind him anymore,
KJV: no man could bind him, no, not
INT: was able him to bind

Mark 5:4 V-RNM/P
GRK: καὶ ἁλύσεσιν δεδέσθαι καὶ διεσπάσθαι
NAS: he had often been bound with shackles
KJV: had been often bound with fetters
INT: and chains had been bound and had been torn in two

Mark 6:17 V-AIA-3S
GRK: Ἰωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν
NAS: arrested and bound in prison
KJV: upon John, and bound him in
INT: John and bound him in

Mark 11:2 V-RPM/P-AMS
GRK: εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ' ὃν
NAS: a colt tied [there], on which
KJV: a colt tied, whereon
INT: you will find a colt tied upon which

Mark 11:4 V-RPM/P-AMS
GRK: εὗρον πῶλον δεδεμένον πρὸς θύραν
NAS: a colt tied at the door,
KJV: found the colt tied by the door
INT: found the colt tied at the door

Mark 15:1 V-APA-NMP
GRK: τὸ συνέδριον δήσαντες τὸν Ἰησοῦν
NAS: a consultation; and binding Jesus,
KJV: council, and bound Jesus,
INT: the Council having bound Jesus

Mark 15:7 V-RPM/P-NMS
GRK: τῶν στασιαστῶν δεδεμένος οἵτινες ἐν
NAS: had been imprisoned with the insurrectionists
KJV: Barabbas, [which lay] bound with
INT: the associates in insurrection bound who in

Luke 13:16 V-AIA-3S
GRK: οὖσαν ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς
NAS: Satan has bound for eighteen
KJV: Satan hath bound, lo,
INT: being whom has bound Satan

Luke 19:30 V-RPM/P-AMS
GRK: εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον ἐφ' ὃν
NAS: you will find a colt tied on which no
KJV: a colt tied, whereon
INT: you will find a colt tied on which

John 11:44 V-RPM/P-NMS
GRK: ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας
NAS: came forth, bound hand
KJV: came forth, bound hand
INT: he who had been dead bound the feet

John 18:12 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν αὐτὸν
NAS: arrested Jesus and bound Him,
KJV: Jesus, and bound him,
INT: Jesus and bound him

John 18:24 V-RPM/P-AMS
GRK: ὁ Ἅννας δεδεμένον πρὸς Καιάφαν
NAS: sent Him bound to Caiaphas
KJV: had sent him bound unto Caiaphas
INT: Annas bound to Caiaphas

John 19:40 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦ καὶ ἔδησαν αὐτὸ ὀθονίοις
NAS: of Jesus and bound it in linen wrappings
KJV: and wound it
INT: of Jesus and bound it in linen cloths

Acts 9:2 V-RPM/P-AMP
GRK: καὶ γυναῖκας δεδεμένους ἀγάγῃ εἰς
NAS: he might bring them bound to Jerusalem.
KJV: he might bring them bound unto
INT: and women having bound he might bring [them] to

Acts 9:14 V-ANA
GRK: τῶν ἀρχιερέων δῆσαι πάντας τοὺς
NAS: from the chief priests to bind all
KJV: the chief priests to bind all
INT: the chief priests to bind all who

Acts 9:21 V-RPM/P-AMP
GRK: ἐληλύθει ἵνα δεδεμένους αὐτοὺς ἀγάγῃ
NAS: for the purpose of bringing them bound before
KJV: them bound unto
INT: had come that bound them he might bring

Acts 12:6 V-RPM/P-NMS
GRK: δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν
NAS: two soldiers, bound with two chains,
KJV: two soldiers, bound with two chains:
INT: two soldiers bound with chains two

Acts 20:22 V-RPM/P-NMS
GRK: νῦν ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ τῷ
NAS: behold, bound in spirit,
KJV: I go bound in the spirit unto
INT: now Behold bound I in the

Acts 21:11 V-APA-NMS
GRK: τοῦ Παύλου δήσας ἑαυτοῦ τοὺς
NAS: Paul's belt and bound his own feet
KJV: girdle, and bound his own hands
INT: of Paul having bound of himself the

Acts 21:11 V-FIA-3P
GRK: αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ
NAS: at Jerusalem will bind the man
KJV: at Jerusalem bind the man that
INT: this thus will bind in Jerusalem

Acts 21:13 V-ANP
GRK: οὐ μόνον δεθῆναι ἀλλὰ καὶ
NAS: not only to be bound, but even
KJV: ready not to be bound only, but
INT: not only to be bound but also

Acts 21:33 V-ANP
GRK: καὶ ἐκέλευσεν δεθῆναι ἁλύσεσι δυσί
NAS: of him, and ordered him to be bound with two
KJV: commanded [him] to be bound with two
INT: and commanded [him] to be bound with chains two

Acts 22:5 V-RPM/P-AMP
GRK: ἐκεῖσε ὄντας δεδεμένους εἰς Ἰερουσαλὴμ
NAS: to Jerusalem as prisoners to be punished.
KJV: there bound unto
INT: there who were bound to Jerusalem

Acts 22:29 V-RPA-NMS
GRK: αὐτὸν ἦν δεδεκώς
NAS: and because he had put him in chains.
KJV: because he had bound him.
INT: him he was who bound

Acts 24:27 V-RPM/P-AMS
GRK: τὸν Παῦλον δεδεμένον
NAS: left Paul imprisoned.
KJV: left Paul bound.
INT: Paul imprisoned

Romans 7:2 V-RIM/P-3S
GRK: ζῶντι ἀνδρὶ δέδεται νόμῳ ἐὰν
NAS: woman is bound by law
KJV: which hath an husband is bound by the law
INT: living husband is bound by law if

1 Corinthians 7:27 V-RIM/P-2S
GRK: δέδεσαι γυναικί μὴ
NAS: Are you bound to a wife? Do not seek
KJV: Art thou bound unto a wife? seek
INT: have you been bound to a wife not

1 Corinthians 7:39 V-RIM/P-3S
GRK: Γυνὴ δέδεται ἐφ' ὅσον
NAS: A wife is bound as long as her husband
KJV: The wife is bound by the law as long
INT: A wife is bound for as long as

Colossians 4:3 V-RIM/P-1S
GRK: ὃ καὶ δέδεμαι
NAS: for which I have also been imprisoned;
KJV: I am also in bonds:
INT: which also I have been bound

2 Timothy 2:9 V-RIM/P-3S
GRK: θεοῦ οὐ δέδεται
NAS: but the word of God is not imprisoned.
KJV: is not bound.
INT: of God not is bound

Revelation 9:14 V-RPM/P-AMP
GRK: ἀγγέλους τοὺς δεδεμένους ἐπὶ τῷ
NAS: angels who are bound at the great
KJV: angels which are bound in the great
INT: angels who are bound at the

Revelation 20:2 V-AIA-3S
GRK: Σατανᾶς καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια
NAS: and Satan, and bound him for a thousand
KJV: Satan, and bound him a thousand
INT: Satan and bound him a thousand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page