δεῖν
Englishman's Concordance
δεῖν (dein) — 3 Occurrences

Luke 18:1 V-PNA
GRK: πρὸς τὸ δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι
NAS: to show that at all times they ought to pray
KJV: unto them [to this end], that men ought always
INT: about the [way] it behoves always to pray

Acts 25:24 V-PNA
GRK: βοῶντες μὴ δεῖν αὐτὸν ζῇν
NAS: loudly declaring that he ought not to live
KJV: crying that he ought not
INT: crying out [that] not ought him to live

Acts 26:9 V-PNA
GRK: τοῦ Ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία
NAS: to myself that I had to do
KJV: with myself, that I ought to do
INT: the Nazarene I ought many things contrary

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page