δ'
Englishman's Concordance
δ' (d') — 24 Occurrences

Matthew 5:19 Conj
GRK: οὐρανῶν ὃς δ' ἂν ποιήσῃ
KJV: of heaven: but whosoever
INT: heavens whoever moreover anyhow shall practice

Matthew 5:21 Conj
GRK: φονεύσεις ὃς δ' ἂν φονεύσῃ
KJV: not kill; and whosoever shall kill
INT: You will murder whoever moreover anyhow shall murder

Matthew 5:22 Conj
GRK: κρίσει ὃς δ' ἂν εἴπῃ
KJV: of the judgment: and whosoever
INT: judgment whoever moreover anyhow shall say

Matthew 5:22 Conj
GRK: συνεδρίῳ ὃς δ' ἂν εἴπῃ
KJV: of the council: but whosoever
INT: Sanhedrin whoever moreover anyhow shall say

Matthew 10:11 Conj
GRK: εἰς ἣν δ' ἂν πόλιν
KJV: And into whatsoever
INT: into whatever moreover anyhow city

Matthew 10:33 Conj
GRK: ὅστις δ' ἂν ἀρνήσηταί
KJV: But whosoever shall
INT: whoever moreover anyhow shall deny

Matthew 12:32 Conj
GRK: αὐτῷ ὃς δ' ἂν εἴπῃ
KJV: him: but whosoever speaketh against
INT: him whoever moreover anyhow speaks

Matthew 16:25 Conj
GRK: αὐτήν ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ
KJV: shall lose it: and whosoever will lose
INT: it whoever however anyhow might lose

Matthew 18:6 Conj
GRK: ὃς δ' ἂν σκανδαλίσῃ
KJV: But whoso shall offend
INT: whoever moreover anyhow shall cause to stumble

Matthew 21:44 Conj
GRK: ἐφ' ὃν δ' ἂν πέσῃ
KJV: shall be broken: but on
INT: on whomever moreover anyhow it shall fall

Matthew 23:16 Conj
GRK: ἐστιν ὃς δ' ἂν ὀμόσῃ
KJV: nothing; but whosoever
INT: it is whoever however anyhow shall swear

Matthew 23:18 Conj
GRK: ἐστιν ὃς δ' ἂν ὀμόσῃ
KJV: it is nothing; but whosoever sweareth
INT: it is whoever however anyhow shall swear

Matthew 27:44 Conj
GRK: τὸ δ' αὐτὸ καὶ
INT: and likewise also

Mark 3:29 Conj
GRK: ὃς δ' ἂν βλασφημήσῃ
KJV: But he that
INT: whoever moreover anyhow shall blaspheme

Mark 8:35 Conj
GRK: αὐτήν ὃς δ' ἂν ἀπολέσει
KJV: it; but whosoever
INT: it whoever moreover anyhow may lose

Luke 9:24 Conj
GRK: αὐτήν ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ
KJV: shall lose it: but whosoever will lose
INT: it whoever moreover anyhow might lose

Luke 10:5 Conj
GRK: εἰς ἣν δ' ἂν εἰσέλθητε
KJV: And into whatsoever
INT: into whatever moreover anyhow you might enter

Luke 10:10 Conj
GRK: εἰς ἣν δ' ἂν πόλιν
KJV: But into whatsoever
INT: into [whatever] whatever moreover anyhow city

Luke 17:33 Conj
GRK: αὐτήν ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ
INT: it whoever also anyhow may lose

Luke 20:18 Conj
GRK: ἐφ' ὃν δ' ἂν πέσῃ
KJV: shall be broken; but on
INT: on whomever moreover anyhow it might fall

John 4:14 Conj
GRK: ὃς δ' ἂν πίῃ
KJV: But whosoever drinketh
INT: whoever however anyhow might drink

2 Corinthians 11:21 Conj
GRK: ἐν ᾧ δ' ἄν τις
KJV: had been weak. Howbeit whereinsoever
INT: wherein whatever however anyhow anyone

1 John 2:5 Conj
GRK: ὃς δ' ἂν τηρῇ
KJV: But whoso keepeth
INT: whoever however anyhow might keep

1 John 3:17 Conj
GRK: ὃς δ' ἂν ἔχῃ
KJV: But whoso hath
INT: whoever moreover anyhow might have

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page