δέησίς
Englishman's Concordance
δέησίς (deēsis) — 3 Occurrences

Luke 1:13 N-NFS
GRK: εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου καὶ
NAS: Zacharias, for your petition has been heard,
KJV: for thy prayer is heard; and
INT: has been heard the prayer of you and

Romans 10:1 N-NFS
GRK: καὶ ἡ δέησις πρὸς τὸν
NAS: desire and my prayer to God
KJV: desire and prayer to God
INT: and the supplication to

James 5:16 N-NFS
GRK: πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη
NAS: The effective prayer of a righteous man
KJV: The effectual fervent prayer of a righteous man
INT: Much prevails [the] supplication of a righteous [man] accomplishes

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page