διδάσκοντι
Englishman's Concordance
διδάσκοντι (didaskonti) — 1 Occurrence

Matthew 21:23 V-PPA-DMS
GRK: προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: came to Him while He was teaching, and said,
KJV: unto him as he was teaching, and said,
INT: came to him [when he was] teaching the chief priests

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page