διδασκάλους
Englishman's Concordance
διδασκάλους (didaskalous) — 3 Occurrences

1 Corinthians 12:28 N-AMP
GRK: προφήτας τρίτον διδασκάλους ἔπειτα δυνάμεις
NAS: third teachers, then
KJV: thirdly teachers, after that
INT: prophets thirdly teachers then miracles

Ephesians 4:11 N-AMP
GRK: ποιμένας καὶ διδασκάλους
NAS: and some [as] pastors and teachers,
KJV: some, pastors and teachers;
INT: shepherds and teachers

2 Timothy 4:3 N-AMP
GRK: ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν
NAS: for themselves teachers in accordance
KJV: to themselves teachers, having itching
INT: to themselves will heap up teachers having an itching

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page