διδάσκαλος
Englishman's Concordance
διδάσκαλος (didaskalos) — 15 Occurrences

Matthew 9:11 N-NMS
GRK: ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν
NAS: Why is your Teacher eating
KJV: eateth your Master with publicans
INT: eats the teacher of you

Matthew 10:25 N-NMS
GRK: ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ καὶ
NAS: like his teacher, and the slave
KJV: as his master, and the servant
INT: as the teacher of him and

Matthew 17:24 N-NMS
GRK: εἶπαν Ὁ διδάσκαλος ὑμῶν οὐ
NAS: and said, Does your teacher not pay
KJV: not your master pay tribute?
INT: said the Teacher of you not

Matthew 23:8 N-NMS
GRK: ὑμῶν ὁ διδάσκαλος πάντες δὲ
NAS: for One is your Teacher, and you are all
INT: of you the teacher all moreover

Matthew 26:18 N-NMS
GRK: αὐτῷ Ὁ διδάσκαλος λέγει Ὁ
NAS: and say to him, 'The Teacher says,
KJV: say unto him, The Master saith, My
INT: to him The teacher says the

Mark 14:14 N-NMS
GRK: ὅτι Ὁ διδάσκαλος λέγει Ποῦ
NAS: to the owner of the house, 'The Teacher says,
KJV: The Master saith,
INT: The teacher says Where

Luke 6:40 N-NMS
GRK: ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ
NAS: will be like his teacher.
KJV: as his master.
INT: as the teacher of him

Luke 22:11 N-NMS
GRK: σοι ὁ διδάσκαλος Ποῦ ἐστὶν
NAS: of the house, 'The Teacher says
KJV: of the house, The Master saith
INT: to you the teacher Where is

John 3:2 N-NMS
GRK: θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος οὐδεὶς γὰρ
NAS: from God [as] a teacher; for no one
KJV: that thou art a teacher come from
INT: God you have come a teacher no one indeed

John 3:10 N-NMS
GRK: εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ
NAS: and said to him, Are you the teacher of Israel
KJV: Art thou a master of Israel, and
INT: are the teacher of Israel

John 11:28 N-NMS
GRK: εἰποῦσα Ὁ διδάσκαλος πάρεστιν καὶ
NAS: secretly, The Teacher is here
KJV: saying, The Master is come,
INT: having said The teacher is come and

John 13:13 N-NMS
GRK: με Ὁ διδάσκαλος καί Ὁ
NAS: You call Me Teacher and Lord;
KJV: call me Master and Lord:
INT: me Teacher and

John 13:14 N-NMS
GRK: καὶ ὁ διδάσκαλος καὶ ὑμεῖς
NAS: the Lord and the Teacher, washed
KJV: and Master, have washed
INT: and the Teacher also you

1 Timothy 2:7 N-NMS
GRK: οὐ ψεύδομαι διδάσκαλος ἐθνῶν ἐν
NAS: I am not lying) as a teacher of the Gentiles
KJV: not;) a teacher of the Gentiles
INT: not I do lie a teacher of [the] Gentiles in

2 Timothy 1:11 N-NMS
GRK: ἀπόστολος καὶ διδάσκαλος
NAS: and an apostle and a teacher.
KJV: and a teacher of the Gentiles.
INT: apostle and teacher

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page