διδάσκει
Englishman's Concordance
διδάσκει (didaskei) — 3 Occurrences

1 Corinthians 11:14 V-PIA-3S
GRK: φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς ὅτι
NAS: nature itself teach you that if a man
KJV: nature itself teach you, that,
INT: nature itself does teach you that

1 John 2:27 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ χρίσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ
NAS: you; but as His anointing teaches you about
KJV: the same anointing teacheth you of
INT: same anointing teaches you concerning

Revelation 2:20 V-PIA-3S
GRK: προφῆτιν καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ
NAS: a prophetess, and she teaches and leads
KJV: a prophetess, to teach and
INT: a prophetess and to teach and to mislead

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page