διεμερίσθη
Englishman's Concordance
διεμερίσθη (diemeristhē) — 1 Occurrence

Luke 11:18 V-AIP-3S
GRK: ἐφ' ἑαυτὸν διεμερίσθη πῶς σταθήσεται
NAS: Satan also is divided against himself,
KJV: Satan also be divided against himself,
INT: against himself be divided how will stand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page