διανοίᾳ
Englishman's Concordance
διανοίᾳ (dianoia) — 5 Occurrences

Matthew 22:37 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου
NAS: YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND.'
KJV: all thy mind.
INT: all the mind of you

Luke 1:51 N-DFS
GRK: διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν
NAS: [those who were] proud in the thoughts of their heart.
KJV: the proud in the imagination of their
INT: he has scattered [the] proud in [the] thought of heart of them

Luke 10:27 N-DFS
GRK: ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου καὶ
NAS: AND WITH ALL YOUR MIND; AND YOUR NEIGHBOR
KJV: all thy mind; and thy
INT: all the mind of you and

Ephesians 4:18 N-DFS
GRK: ἐσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι
NAS: darkened in their understanding, excluded
KJV: Having the understanding darkened,
INT: being darkened in the understanding being alienated from

Colossians 1:21 N-DFS
GRK: ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς
NAS: and hostile in mind, [engaged] in evil
KJV: and enemies in [your] mind by wicked
INT: enemies in mind by the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page