διεμέριζον
Englishman's Concordance
διεμέριζον (diemerizon) — 1 Occurrence

Acts 2:45 V-IIA-3P
GRK: ἐπίπρασκον καὶ διεμέριζον αὐτὰ πᾶσιν
NAS: and possessions and were sharing them with all,
KJV: goods, and parted them to all
INT: they sold and divided them to all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page