δίκαιοι
Englishman's Concordance
δίκαιοι (dikaioi) — 9 Occurrences

Matthew 13:17 Adj-NMP
GRK: προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν
NAS: prophets and righteous men desired
KJV: and righteous [men] have desired
INT: prophets and righteous [men] desired to see

Matthew 13:43 Adj-NMP
GRK: Τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς
NAS: Then THE RIGHTEOUS WILL SHINE FORTH
KJV: Then shall the righteous shine forth
INT: Then the righeous will shine forth as

Matthew 23:28 Adj-NMP
GRK: τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι ἔσωθεν δέ
NAS: appear righteous to men,
KJV: appear righteous unto men,
INT: to men righteous inwardly however

Matthew 25:37 Adj-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες Κύριε
NAS: Then the righteous will answer
KJV: Then shall the righteous answer him,
INT: him the righteous saying Lord

Matthew 25:46 Adj-NMP
GRK: οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν
NAS: punishment, but the righteous into eternal
KJV: but the righteous into
INT: moreover [the] righteous into life

Luke 1:6 Adj-NMP
GRK: ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐναντίον
NAS: They were both righteous in the sight
KJV: they were both righteous before God,
INT: they were moreover righteous both before

Luke 18:9 Adj-NMP
GRK: ὅτι εἰσὶν δίκαιοι καὶ ἐξουθενοῦντας
NAS: in themselves that they were righteous, and viewed
KJV: that they were righteous, and despised
INT: that they are righteous and despised

Romans 2:13 Adj-NMP
GRK: ἀκροαταὶ νόμου δίκαιοι παρὰ τῷ
NAS: of the Law [who] are just before
KJV: of the law [are] just before
INT: hearers law [are] righteous with

Romans 5:19 Adj-NMP
GRK: τοῦ ἑνὸς δίκαιοι κατασταθήσονται οἱ
NAS: the many will be made righteous.
KJV: many be made righteous.
INT: of the one righteous will be appointed the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page