δρόμον
Englishman's Concordance
δρόμον (dromon) — 3 Occurrences

Acts 13:25 N-AMS
GRK: Ἰωάννης τὸν δρόμον ἔλεγεν Τί
NAS: was completing his course, he kept saying,
KJV: fulfilled his course, he said,
INT: John the course he said Whom

Acts 20:24 N-AMS
GRK: τελειῶσαι τὸν δρόμον μου καὶ
NAS: that I may finish my course and the ministry
KJV: my course with
INT: to finish the course of me and

2 Timothy 4:7 N-AMS
GRK: ἠγώνισμαι τὸν δρόμον τετέλεκα τὴν
NAS: I have finished the course, I have kept
KJV: I have finished [my] course, I have kept
INT: I have fought the course I have finished the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page