1381. δοκιμάζω (dokimazo)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1381. δοκιμάζω (dokimazo) — 22 Occurrences

Luke 12:56 V-PNA
GRK: οὐρανοῦ οἴδατε δοκιμάζειν τὸν καιρὸν
NAS: You know how to analyze the appearance
KJV: ye can discern the face
INT: sky you know [how] to discern the time

Luke 12:56 V-PNA
GRK: οὐκ οἴδατε δοκιμάζειν
NAS: but why do you not analyze this
KJV: that ye do not discern this
INT: not do you know to discern

Luke 14:19 V-ANA
GRK: καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά ἐρωτῶ
NAS: and I am going to try them out; please
KJV: and I go to prove them: I pray
INT: and I go to prove them I pray

Romans 1:28 V-AIA-3P
GRK: καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν θεὸν
NAS: And just as they did not see fit to acknowledge
KJV: they did not like to retain God
INT: as not they they did approve God

Romans 2:18 V-PIA-2S
GRK: θέλημα καὶ δοκιμάζεις τὰ διαφέροντα
NAS: [His] will and approve the things that are essential,
KJV: and approvest the things that are more excellent,
INT: will and approve the things that are more excellent

Romans 12:2 V-PNA
GRK: εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τί
NAS: so that you may prove what
KJV: that ye may prove what [is] that good,
INT: for to prove by you what [is]

Romans 14:22 V-PIA-3S
GRK: ἐν ᾧ δοκιμάζει
NAS: himself in what he approves.
KJV: in that thing which he alloweth.
INT: in what he approves

1 Corinthians 3:13 V-FIA-3S
GRK: πῦρ αὐτὸ δοκιμάσει
NAS: itself will test the quality
KJV: the fire shall try every man's
INT: fire itself will prove

1 Corinthians 11:28 V-PMA-3S
GRK: δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος
NAS: But a man must examine himself,
KJV: let a man examine himself, and
INT: let examine moreover a man

1 Corinthians 16:3 V-ASA-2P
GRK: οὓς ἐὰν δοκιμάσητε δι' ἐπιστολῶν
NAS: whomever you may approve, I will send
KJV: whomsoever ye shall approve by
INT: whomever if you might approve by letters

2 Corinthians 8:8 V-PPA-NMS
GRK: ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων
NAS: [this] as a command, but as proving through
KJV: and to prove the sincerity
INT: love genuineness proving

2 Corinthians 8:22 V-AIA-1P
GRK: ἡμῶν ὃν ἐδοκιμάσαμεν ἐν πολλοῖς
NAS: we have often tested and found
KJV: we have oftentimes proved diligent in
INT: of us whom we proved in many things

2 Corinthians 13:5 V-PMA-2P
GRK: πίστει ἑαυτοὺς δοκιμάζετε ἢ οὐκ
NAS: you are in the faith; examine yourselves!
KJV: in the faith; prove your own selves.
INT: faith yourselves test or not

Galatians 6:4 V-PMA-3S
GRK: ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος καὶ
NAS: But each one must examine his own
KJV: let every man prove his own work,
INT: [the] work of himself let prove each and

Ephesians 5:10 V-PPA-NMP
GRK: δοκιμάζοντες τί ἐστιν
NAS: trying to learn what is pleasing
KJV: Proving what is
INT: discerning what is

Philippians 1:10 V-PNA
GRK: εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ
NAS: so that you may approve the things that are excellent,
KJV: ye may approve things that are excellent;
INT: for to approve you the things that

1 Thessalonians 2:4 V-RIM/P-1P
GRK: ἀλλὰ καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ
NAS: but just as we have been approved by God
KJV: But as we were allowed of God
INT: but even as we have been approved by

1 Thessalonians 2:4 V-PPA-DMS
GRK: θεῷ τῷ δοκιμάζοντι τὰς καρδίας
NAS: men, but God who examines our hearts.
KJV: but God, which trieth our hearts.
INT: God who examines the hearts

1 Thessalonians 5:21 V-PMA-2P
GRK: πάντα δὲ δοκιμάζετε τὸ καλὸν
NAS: But examine everything
KJV: Prove all things; hold fast
INT: all things however prove the right

1 Timothy 3:10 V-PMM/P-3P
GRK: οὗτοι δὲ δοκιμαζέσθωσαν πρῶτον εἶτα
NAS: first be tested; then
KJV: first be proved; then
INT: these moreover let them be proved first then

1 Peter 1:7 V-PPM/P-GNS
GRK: πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου εὑρεθῇ εἰς
NAS: even though tested by fire,
KJV: though it be tried with fire,
INT: fire though being tested be found to

1 John 4:1 V-PMA-2P
GRK: πιστεύετε ἀλλὰ δοκιμάζετε τὰ πνεύματα
NAS: spirit, but test the spirits
KJV: spirit, but try the spirits whether
INT: believe but test the spirits

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page