εἰρήνης
Englishman's Concordance
εἰρήνης (eirēnēs) — 19 Occurrences

Luke 1:79 N-GFS
GRK: εἰς ὁδὸν εἰρήνης
NAS: our feet into the way of peace.
KJV: into the way of peace.
INT: into [the] way of peace

Luke 10:6 N-GFS
GRK: ᾖ υἱὸς εἰρήνης ἐπαναπαήσεται ἐπ'
NAS: a man of peace is there,
KJV: if the son of peace be there,
INT: be a son of peace will rest upon

Acts 15:33 N-GFS
GRK: ἀπελύθησαν μετ' εἰρήνης ἀπὸ τῶν
NAS: from the brethren in peace to those
KJV: in peace from
INT: they were let go in peace from the

Acts 24:2 N-GFS
GRK: λέγων Πολλῆς εἰρήνης τυγχάνοντες διὰ
NAS: much peace, and since by your providence
KJV: great quietness, and
INT: saying Great peace obtaining through

Romans 3:17 N-GFS
GRK: καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν
NAS: AND THE PATH OF PEACE THEY HAVE NOT KNOWN.
KJV: And the way of peace have they not
INT: and [the] way of peace not they did know

Romans 14:19 N-GFS
GRK: τὰ τῆς εἰρήνης διώκωμεν καὶ
NAS: we pursue the things which make for peace and the building
KJV: the things which make for peace, and
INT: the things of peace we should pursue and

Romans 15:13 N-GFS
GRK: χαρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ
NAS: joy and peace in believing,
KJV: joy and peace in believing,
INT: joy and peace in

Romans 15:33 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς εἰρήνης μετὰ πάντων
NAS: the God of peace be with you all.
KJV: Now the God of peace [be] with you
INT: [the] God of peace [be] with all

Romans 16:20 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς εἰρήνης συντρίψει τὸν
NAS: The God of peace will soon crush
KJV: the God of peace shall bruise
INT: [the] God of peace will crush

1 Corinthians 14:33 N-GFS
GRK: θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης ὡς ἐν
NAS: is not [a God] of confusion but of peace, as in all
KJV: but of peace, as
INT: God but of peace as in

2 Corinthians 13:11 N-GFS
GRK: ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ'
NAS: of love and peace will be with you.
KJV: of love and peace shall be with
INT: of love and peace will be with

Ephesians 4:3 N-GFS
GRK: συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης
NAS: of the Spirit in the bond of peace.
KJV: in the bond of peace.
INT: bond of peace

Ephesians 6:15 N-GFS
GRK: εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης
NAS: OF THE GOSPEL OF PEACE;
KJV: of the gospel of peace;
INT: gospel of peace

Philippians 4:9 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ'
NAS: and the God of peace will be with you.
KJV: and the God of peace shall be with
INT: God of peace will be with

1 Thessalonians 5:23 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς
NAS: may the God of peace Himself
KJV: the very God of peace sanctify you
INT: God of peace may sanctify you

2 Thessalonians 3:16 N-GFS
GRK: κύριος τῆς εἰρήνης δῴη ὑμῖν
NAS: may the Lord of peace Himself
KJV: Now the Lord of peace himself give
INT: Lord of peace may give you

Hebrews 7:2 N-GFS
GRK: ἐστιν βασιλεὺς Εἰρήνης
NAS: which is king of peace.
KJV: which is, King of peace;
INT: is king of peace

Hebrews 11:31 N-GFS
GRK: κατασκόπους μετ' εἰρήνης
NAS: the spies in peace.
KJV: the spies with peace.
INT: spies with peace

Hebrews 13:20 N-GFS
GRK: θεὸς τῆς εἰρήνης ὁ ἀναγαγὼν
NAS: the God of peace, who brought
KJV: the God of peace, that brought again
INT: [the] God of peace having brought again

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page