ἐκάθισαν
Englishman's Concordance
ἐκάθισαν (ekathisan) — 3 Occurrences

Matthew 23:2 V-AIA-3P
GRK: Μωυσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς
NAS: and the Pharisees have seated themselves in the chair
KJV: and the Pharisees sit in Moses'
INT: Moses' seat have sat down the scribes

Acts 13:14 V-AIA-3P
GRK: τῶν σαββάτων ἐκάθισαν
NAS: into the synagogue and sat down.
KJV: on the sabbath day, and sat down.
INT: of the Sabbath they sat down

Revelation 20:4 V-AIA-3P
GRK: θρόνους καὶ ἐκάθισαν ἐπ' αὐτούς
NAS: thrones, and they sat on them, and judgment
KJV: thrones, and they sat upon them,
INT: thrones and they sat upon them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page