καθήμενος
Englishman's Concordance
καθήμενος (kathēmenos) — 16 Occurrences

Matthew 4:16 V-PPM/P-NMS
GRK: λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει
NAS: THE PEOPLE WHO WERE SITTING IN DARKNESS
KJV: The people which sat in darkness
INT: people who were sitting in darkness

Luke 22:69 V-PPM/P-NMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν
NAS: OF MAN WILL BE SEATED AT THE RIGHT HAND
KJV: the Son of man sit on the right hand
INT: of man sitting at [the] right hand

John 9:8 V-PPM/P-NMS
GRK: ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν
NAS: Is not this the one who used to sit and beg?
KJV: not this he that sat and begged?
INT: is he who was sitting and begging

John 12:15 V-PPM/P-NMS
GRK: σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον
NAS: IS COMING, SEATED ON A DONKEY'S
KJV: King cometh, sitting on an ass's
INT: of you comes sitting on a colt

Acts 3:10 V-PPM/P-NMS
GRK: τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος ἐπὶ τῇ
NAS: of him as being the one who used to sit at the Beautiful
KJV: he which sat for alms
INT: the alms [was] sitting at the

Acts 8:28 V-PPM/P-NMS
GRK: ὑποστρέφων καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ
NAS: and he was returning and sitting in his chariot,
KJV: returning, and sitting in his
INT: returning and sitting in the

Colossians 3:1 V-PPM/P-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ καθήμενος
NAS: Christ is, seated at the right hand
INT: of God sitting

Revelation 4:2 V-PPM/P-NMS
GRK: τὸν θρόνον καθήμενος
NAS: in heaven, and One sitting on the throne.
KJV: heaven, and [one] sat on the throne.
INT: the throne [one] sitting

Revelation 4:3 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ καθήμενος ὅμοιος ὁράσει
NAS: And He who was sitting [was] like
KJV: And he that sat was to look upon
INT: and he who [was] sitting like in appearance

Revelation 6:2 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν
NAS: horse, and he who sat on it had
KJV: horse: and he that sat on him
INT: and the [one] sitting on it

Revelation 6:5 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν
NAS: horse; and he who sat on it had
KJV: horse; and he that sat on him
INT: and the [one] sitting on it

Revelation 6:8 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ
NAS: horse; and he who sat on it had the name
KJV: his name that sat on him
INT: and the [one] sitting on it

Revelation 7:15 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ
NAS: in His temple; and He who sits on the throne
KJV: and he that sitteth on
INT: and he who sits on the

Revelation 14:16 V-PPM/P-NMS
GRK: ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῆς
NAS: Then He who sat on the cloud swung
KJV: And he that sat on the cloud
INT: put forth the [one] sitting upon the

Revelation 19:11 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν
NAS: horse, and He who sat on it [is] called
KJV: horse; and he that sat upon him
INT: and he who sits upon it

Revelation 21:5 V-PPM/P-NMS
GRK: εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ
NAS: And He who sits on the throne said,
KJV: And he that sat upon the throne
INT: said he who sits on the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page