2523. καθίζω (kathizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2523. καθίζω (kathizó) — 46 Occurrences

Matthew 5:1 V-APA-GMS
GRK: ὄρος καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν
NAS: up on the mountain; and after He sat down, His disciples
KJV: and when he was set, his disciples
INT: mountain and having sat down him came

Matthew 13:48 V-APA-NMP
GRK: αἰγιαλὸν καὶ καθίσαντες συνέλεξαν τὰ
NAS: it up on the beach; and they sat down and gathered
KJV: and sat down, and gathered
INT: shore and having sat down they collected the

Matthew 19:28 V-ASA-3S
GRK: παλινγενεσίᾳ ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς
NAS: of Man will sit on His glorious
KJV: the Son of man shall sit in the throne
INT: regeneration when shall sit down the Son

Matthew 20:21 V-ASA-3P
GRK: Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ
NAS: sons of mine may sit one on Your right
KJV: two sons may sit, the one on
INT: Say that might sit these

Matthew 20:23 V-ANA
GRK: τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν
NAS: you shall drink; but to sit on My right
KJV: am baptized with: but to sit on my
INT: but to sit on [the] right hand

Matthew 23:2 V-AIA-3P
GRK: Μωυσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς
NAS: and the Pharisees have seated themselves in the chair
KJV: and the Pharisees sit in Moses'
INT: Moses' seat have sat down the scribes

Matthew 25:31 V-FIA-3S
GRK: αὐτοῦ τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου
NAS: with Him, then He will sit on His glorious
KJV: him, then shall he sit upon the throne
INT: him then he will sit upon [the] throne

Matthew 26:36 V-AMA-2P
GRK: τοῖς μαθηταῖς Καθίσατε αὐτοῦ ἕως
NAS: to His disciples, Sit here
KJV: unto the disciples, Sit ye here,
INT: to the disciples Sit here until

Mark 9:35 V-APA-NMS
GRK: καὶ καθίσας ἐφώνησεν τοὺς
NAS: Sitting down, He called the twelve
KJV: And he sat down, and called
INT: And having sat down he called the

Mark 10:37 V-ASA-1P
GRK: ἐξ ἀριστερῶν καθίσωμεν ἐν τῇ
NAS: to Him, Grant that we may sit, one
KJV: unto us that we may sit, one on
INT: at your left hand we might sit in the

Mark 10:40 V-ANA
GRK: τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν
NAS: But to sit on My right or
KJV: But to sit on my
INT: but [the] to sit at [the] right hand

Mark 11:2 V-AIA-3S
GRK: οὔπω ἀνθρώπων ἐκάθισεν λύσατε αὐτὸν
NAS: yet has ever sat; untie
KJV: never man sat; loose him,
INT: not yet of men has sat having untied it

Mark 11:7 V-AIA-3S
GRK: αὐτῶν καὶ ἐκάθισεν ἐπ' αὐτόν
NAS: their coats on it; and He sat on it.
KJV: him; and he sat upon him.
INT: of them and he sat on it

Mark 12:41 V-APA-NMS
GRK: Καὶ καθίσας κατέναντι τοῦ
NAS: And He sat down opposite the treasury,
KJV: Jesus sat over against
INT: And having sat down opposite the

Mark 14:32 V-AMA-2P
GRK: μαθηταῖς αὐτοῦ Καθίσατε ὧδε ἕως
NAS: to His disciples, Sit here
KJV: to his disciples, Sit ye here, while
INT: disciples of him Sit here while

Mark 16:19 V-AIA-3S
GRK: οὐρανὸν καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν
NAS: up into heaven and sat down at the right hand
KJV: heaven, and sat on the right hand
INT: heaven and sat at [the] right hand

Luke 4:20 V-AIA-3S
GRK: τῷ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν καὶ πάντων
NAS: to the attendant and sat down; and the eyes
KJV: to the minister, and sat down. And
INT: to the attendant he sat down and of all

Luke 5:3 V-APA-NMS
GRK: ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον καθίσας δὲ ἐκ
NAS: from the land. And He sat down and [began] teaching
KJV: And he sat down, and taught
INT: to put off a little having sat down moreover from

Luke 14:28 V-APA-NMS
GRK: οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν
NAS: does not first sit down and calculate
KJV: sitteth not down first, and counteth
INT: not first having sat down counts the

Luke 14:31 V-APA-NMS
GRK: πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον βουλεύσεται
NAS: will not first sit down and consider
KJV: sitteth not down first, and consulteth
INT: war not having sat down first takes counsel

Luke 16:6 V-APA-NMS
GRK: γράμματα καὶ καθίσας ταχέως γράψον
NAS: your bill, and sit down quickly
KJV: bill, and sit down quickly, and write
INT: bill and having sat down quickly write

Luke 19:30 V-AIA-3S
GRK: πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν καὶ λύσαντες
NAS: yet has ever sat; untie
KJV: yet never man sat: loose him,
INT: ever yet of men sat and having untied

Luke 24:49 V-AMA-2P
GRK: ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ
NAS: of My Father upon you; but you are to stay in the city
KJV: you: but tarry ye in
INT: you moreover remain in the

John 8:2 V-APA-NMS
GRK: αὐτόν καὶ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς
NAS: were coming to Him; and He sat down and [began] to teach
KJV: him; and he sat down, and taught them.
INT: him and having sat down he was teaching them

John 12:14 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ' αὐτό
NAS: a young donkey, sat on it; as it is written,
KJV: a young ass, sat thereon;
INT: Jesus a young donkey sat upon it

John 19:13 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦν καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ βήματος
NAS: Jesus out, and sat down on the judgment seat
KJV: and sat down in
INT: Jesus and sat down upon [the] judgment seat

Acts 2:3 V-AIA-3S
GRK: πυρός καὶ ἐκάθισεν ἐφ' ἕνα
NAS: distributing themselves, and they rested on each
KJV: of fire, and it sat upon each
INT: of fire And sat upon one

Acts 2:30 V-ANA
GRK: ὀσφύος αὐτοῦ καθίσαι ἐπὶ τὸν
NAS: TO HIM WITH AN OATH TO SEAT [one] OF HIS DESCENDANTS
KJV: he would raise up Christ to sit on his
INT: loins of him to sit upon the

Acts 8:31 V-ANA
GRK: Φίλιππον ἀναβάντα καθίσαι σὺν αὐτῷ
NAS: Philip to come up and sit with him.
KJV: that he would come up and sit with
INT: Philip having come up to sit with him

Acts 12:21 V-APA-NMS
GRK: βασιλικὴν καὶ καθίσας ἐπὶ τοῦ
NAS: apparel, took his seat on the rostrum
KJV: in royal apparel, sat upon his throne,
INT: royal and having sat on the

Acts 13:14 V-AIA-3P
GRK: τῶν σαββάτων ἐκάθισαν
NAS: into the synagogue and sat down.
KJV: on the sabbath day, and sat down.
INT: of the Sabbath they sat down

Acts 16:13 V-APA-NMP
GRK: εἶναι καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς
NAS: that there would be a place of prayer; and we sat down and began speaking
KJV: and we sat down, and spake
INT: to be and having sat down we spoke to those

Acts 18:11 V-AIA-3S
GRK: Ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν
NAS: And he settled [there] a year and six
KJV: And he continued [there] a year and
INT: He remained moreover a year

Acts 25:6 V-APA-NMS
GRK: τῇ ἐπαύριον καθίσας ἐπὶ τοῦ
NAS: and on the next day he took his seat on the tribunal
KJV: and the next day sitting on
INT: on the next day having sat on the

Acts 25:17 V-APA-NMS
GRK: τῇ ἑξῆς καθίσας ἐπὶ τοῦ
NAS: but on the next day took my seat on the tribunal
KJV: on the morrow I sat on
INT: the next [day] having sat on the

1 Corinthians 6:4 V-PIA-2P
GRK: ἐκκλησίᾳ τούτους καθίζετε
NAS: dealing with matters of this life, do you appoint them as judges who are of no account
KJV: of things pertaining to this life, set them
INT: church those set you up

1 Corinthians 10:7 V-AIA-3S
GRK: ὥσπερ γέγραπται Ἐκάθισεν ὁ λαὸς
NAS: THE PEOPLE SAT DOWN TO EAT
KJV: The people sat down to eat
INT: as it has been written Sat down the people

Ephesians 1:20 V-APA-NMS
GRK: νεκρῶν καὶ καθίσας ἐν δεξιᾷ
NAS: Him from the dead and seated Him at His right hand
KJV: the dead, and set [him] at his ownINT: [the] dead and having set [him] at [the] right hand

2 Thessalonians 2:4 V-ANA
GRK: τοῦ θεοῦ καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν
NAS: so that he takes his seat in the temple
KJV: as God sitteth in the temple
INT: of God to sit down setting forth himself

Hebrews 1:3 V-AIA-3S
GRK: ἁμαρτιῶν ποιησάμενος ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ
NAS: of sins, He sat down at the right hand
KJV: our sins, sat down on the right hand
INT: of sins having made sat down on [the] right hand

Hebrews 8:1 V-AIA-3S
GRK: ἀρχιερέα ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ
NAS: who has taken His seat at the right hand
KJV: who is set on
INT: a high priest who sat down on [the] right hand

Hebrews 10:12 V-AIA-3S
GRK: τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ
NAS: for all time, SAT DOWN AT THE RIGHT HAND
KJV: for ever, sat down on the right hand
INT: perpetuity sat down at [the] right hand

Hebrews 12:2 V-RIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ κεκάθικεν
NAS: the shame, and has sat down at the right hand
KJV: and is set down at
INT: of God sat down

Revelation 3:21 V-ANA
GRK: δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ' ἐμοῦ
NAS: I will grant to him to sit down
KJV: will I grant to sit with
INT: I will give to him to sit with me

Revelation 3:21 V-AIA-1S
GRK: ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ
NAS: to him to sit down with Me on My throne,
KJV: overcame, and am set down with my
INT: overcame and sat down with the

Revelation 20:4 V-AIA-3P
GRK: θρόνους καὶ ἐκάθισαν ἐπ' αὐτούς
NAS: thrones, and they sat on them, and judgment
KJV: thrones, and they sat upon them,
INT: thrones and they sat upon them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page