ἐκπορευομένῳ
Englishman's Concordance
ἐκπορευομένῳ (ekporeuomenō) — 1 Occurrence

Matthew 4:4 V-PPM/P-DNS
GRK: παντὶ ῥήματι ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος
NAS: WORD THAT PROCEEDS OUT OF THE MOUTH
KJV: word that proceedeth out of
INT: every word coming out of [the] mouth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page