ἐξέπνευσεν
Englishman's Concordance
ἐξέπνευσεν (exepneusen) — 3 Occurrences

Mark 15:37 V-AIA-3S
GRK: φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν
NAS: a loud cry, and breathed His last.
KJV: voice, and gave up the ghost.
INT: a cry loud breathed his last

Mark 15:39 V-AIA-3S
GRK: ὅτι οὕτως ἐξέπνευσεν εἶπεν Ἀληθῶς
NAS: the way He breathed His last, he said,
KJV: cried out, and gave up the ghost, he said,
INT: that thus he breathed his last said Truly

Luke 23:46 V-AIA-3S
GRK: δὲ εἰπὼν ἐξέπνευσεν
NAS: this, He breathed His last.
KJV: thus, he gave up the ghost.
INT: moreover having said he breathed his last

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page