ἐκπορεύεται
Englishman's Concordance
ἐκπορεύεται (ekporeuetai) — 8 Occurrences

Matthew 17:21 V-PI-3S
GRK: γένος οὐκ ἐκπορεύεται εἰ μὴ
KJV: not out but
INT: kind not goes out except but

Mark 7:19 V-PIM/P-3S
GRK: τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται καθαρίζων πάντα
KJV: and goeth out into
INT: the draught goes out purifying all

Mark 7:23 V-PIM/P-3S
GRK: πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται καὶ κοινοῖ
NAS: evil things proceed from within
KJV: evil things come from within,
INT: evils from within go forth and defile

John 15:26 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται ἐκεῖνος μαρτυρήσει
NAS: who proceeds from the Father,
KJV: which proceedeth from
INT: the Father goes forth he will bear witness

Revelation 9:17 V-PIM/P-3S
GRK: στομάτων αὐτῶν ἐκπορεύεται πῦρ καὶ
NAS: and out of their mouths proceed fire
KJV: their mouths issued fire and
INT: mouths of them goes out fire and

Revelation 11:5 V-PIM/P-3S
GRK: ἀδικῆσαι πῦρ ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ
NAS: them, fire flows out of their mouth
KJV: them, fire proceedeth out of their
INT: to harm fire goes out of the

Revelation 16:14 V-PIM/P-3S
GRK: σημεῖα ἃ ἐκπορεύεται ἐπὶ τοὺς
NAS: which go out to the kings
KJV: miracles, [which] go forth unto
INT: signs which to go forth to the

Revelation 19:15 V-PIM/P-3S
GRK: στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα
NAS: From His mouth comes a sharp sword,
KJV: his mouth goeth a sharp sword,
INT: mouth of him goes forth a sword sharp

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page