ἐλάλησα
Englishman's Concordance
ἐλάλησα (elalēsa) — 8 Occurrences

Luke 24:44 V-AIA-1S
GRK: μου οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς
NAS: which I spoke to you while I was still
KJV: which I spake unto
INT: of me which I spoke to you

John 12:48 V-AIA-1S
GRK: λόγος ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ
NAS: him; the word I spoke is what
KJV: that I have spoken, the same
INT: word which I spoke that will judge

John 12:49 V-AIA-1S
GRK: ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα ἀλλ' ὁ
NAS: For I did not speak on My own initiative,
KJV: have not spoken of myself;
INT: myself not spoke but the

John 15:22 V-AIA-1S
GRK: ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς ἁμαρτίαν
NAS: I had not come and spoken to them, they would not have
KJV: come and spoken unto them, they had
INT: I had come and spoken to them sin

John 18:20 V-AIA-1S
GRK: ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν
NAS: come together; and I spoke nothing
KJV: in secret have I said nothing.
INT: in secret I spoke nothing

John 18:21 V-AIA-1S
GRK: ἀκηκοότας τί ἐλάλησα αὐτοῖς ἴδε
NAS: what I spoke to them; they know
KJV: what I have said unto them:
INT: have heard what I spoke to them Behold

John 18:23 V-AIA-1S
GRK: Εἰ κακῶς ἐλάλησα μαρτύρησον περὶ
NAS: him, If I have spoken wrongly,
KJV: If I have spoken evil,
INT: If evil I spoke bear witness concerning

2 Corinthians 4:13 V-AIA-1S
GRK: Ἐπίστευσα διὸ ἐλάλησα καὶ ἡμεῖς
NAS: THEREFORE I SPOKE, we also
KJV: and therefore have I spoken; we
INT: I believed therefore I spoke also we

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2980
297 Occurrences


ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.
λαληθησομένων — 1 Occ.
λαληθεὶς — 1 Occ.
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
Additional Entries
ἔλαχεν — 1 Occ.
λάχωμεν — 1 Occ.
λαχοῦσιν — 1 Occ.
Λάζαρε — 1 Occ.
Λάζαρον — 6 Occ.
Λάζαρος — 8 Occ.
λάθρᾳ — 4 Occ.
λαίλαπος — 1 Occ.
λαῖλαψ — 2 Occ.
λακτίζειν — 2 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page