λαλῆσαι
Englishman's Concordance
λαλῆσαι (lalēsai) — 22 Occurrences

Matthew 12:46 V-ANA
GRK: ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι
NAS: outside, seeking to speak to Him.
KJV: without, desiring to speak with him.
INT: seeking to him to speak

Matthew 12:47 V-ANA
GRK: ζητοῦντές σοι λαλῆσαι ὁ δὲ
INT: seeking to you to speak moreover

Mark 16:19 V-ANA
GRK: μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς ἀνελήμφθη
NAS: Jesus had spoken to them, He was received
KJV: the Lord had spoken unto them,
INT: after speaking to them was taken up

Luke 1:19 V-ANA
GRK: καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρὸς σὲ
NAS: and I have been sent to speak to you and to bring
KJV: and am sent to speak unto thee,
INT: and I was sent to speak to you

Luke 1:20 V-ANA
GRK: μὴ δυνάμενος λαλῆσαι ἄχρι ἧς
NAS: and unable to speak until
KJV: not able to speak, until the day
INT: not able to speak until that

Luke 1:22 V-ANA
GRK: οὐκ ἐδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς καὶ
NAS: out, he was unable to speak to them; and they realized
KJV: he could not speak unto them: and
INT: not he was able to speak to them and

Luke 11:37 V-ANA
GRK: δὲ τῷ λαλῆσαι ἐρωτᾷ αὐτὸν
NAS: when He had spoken, a Pharisee
KJV: And as he spake, a certain Pharisee
INT: moreover as he was speaking asked him

Acts 14:1 V-ANA
GRK: Ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε
NAS: together, and spoke in such a manner
KJV: and so spake, that a great
INT: Jews and spoke so that

Acts 16:6 V-ANA
GRK: ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον
NAS: Spirit to speak the word
KJV: the Holy Ghost to preach the word in
INT: Holy Spirit to speak the word

Acts 21:39 V-ANA
GRK: ἐπίτρεψόν μοι λαλῆσαι πρὸς τὸν
NAS: you, allow me to speak to the people.
KJV: suffer me to speak unto the people.
INT: allow me to speak to the

Acts 23:18 V-ANA
GRK: ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι
NAS: something to tell you.
KJV: who hath something to say unto thee.
INT: having something to say to you

1 Corinthians 3:1 V-ANA
GRK: οὐκ ἠδυνήθην λαλῆσαι ὑμῖν ὡς
NAS: could not speak to you as to spiritual men,
KJV: could not speak unto you as
INT: not was able to speak to you as

1 Corinthians 14:19 V-ANA
GRK: νοΐ μου λαλῆσαι ἵνα καὶ
NAS: I desire to speak five
KJV: I had rather speak five
INT: mind of me to speak that also

2 Corinthians 12:4 V-ANA
GRK: ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι
NAS: a man is not permitted to speak.
KJV: lawful for a man to utter.
INT: it is permitted to man to speak

Ephesians 6:20 V-ANA
GRK: δεῖ με λαλῆσαι
NAS: as I ought to speak.
KJV: I ought to speak.
INT: it behoves me to speak

Colossians 4:3 V-ANA
GRK: τοῦ λόγου λαλῆσαι τὸ μυστήριον
NAS: for the word, so that we may speak forth the mystery
KJV: of utterance, to speak the mystery
INT: of the word to speak the mystery

Colossians 4:4 V-ANA
GRK: δεῖ με λαλῆσαι
NAS: in the way I ought to speak.
KJV: I ought to speak.
INT: it behoves me to speak

1 Thessalonians 2:2 V-ANA
GRK: θεῷ ἡμῶν λαλῆσαι πρὸς ὑμᾶς
NAS: in our God to speak to you the gospel
KJV: our God to speak unto you
INT: God of us to speak to you

1 Thessalonians 2:16 V-ANA
GRK: τοῖς ἔθνεσιν λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν
NAS: hindering us from speaking to the Gentiles
KJV: us to speak to the Gentiles
INT: to the Gentiles to speak that they might be saved

James 1:19 V-ANA
GRK: εἰς τὸ λαλῆσαι βραδὺς εἰς
NAS: slow to speak [and] slow
KJV: slow to speak, slow to
INT: for to speak slow to

1 Peter 3:10 V-ANA
GRK: τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον
NAS: AND HIS LIPS FROM SPEAKING DECEIT.
KJV: his lips that they speak no guile:
INT: not to speak deceit

2 John 1:12 V-ANA
GRK: πρὸς στόμα λαλῆσαι ἵνα ἡ
NAS: to come to you and speak face
KJV: you, and speak face to
INT: to mouth to speak that the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2980
297 Occurrences


ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.
λαληθησομένων — 1 Occ.
λαληθεὶς — 1 Occ.
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
Additional Entries
ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page