ἐλάλησεν
Englishman's Concordance
ἐλάλησεν (elalēsen) — 31 Occurrences

Matthew 9:33 V-AIA-3S
GRK: τοῦ δαιμονίου ἐλάλησεν ὁ κωφός
NAS: out, the mute man spoke; and the crowds
KJV: the dumb spake: and
INT: the demon spoke the mute [man]

Matthew 13:3 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς πολλὰ
NAS: And He spoke many things
KJV: And he spake many things unto them
INT: And he spoke to them many things

Matthew 13:33 V-AIA-3S
GRK: Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς Ὁμοία
NAS: He spoke another parable
KJV: parable spake he unto them;
INT: Another parable spoke he to them Like

Matthew 13:34 V-AIA-3S
GRK: Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus spoke to the crowds
KJV: these things spake Jesus
INT: These things all spoke Jesus

Matthew 14:27 V-AIA-3S
GRK: εὐθὺς δὲ ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus spoke to them, saying,
KJV: Jesus spake unto them,
INT: immediately moreover spoke Jesus

Matthew 23:1 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν τοῖς ὄχλοις
NAS: Jesus spoke to the crowds
KJV: Then spake Jesus
INT: Jesus spoke to the crowds

Matthew 28:18 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων
NAS: came up and spoke to them, saying,
KJV: came and spake unto them,
INT: Jesus spoke to them saying

Mark 6:50 V-AIA-3S
GRK: δὲ εὐθὺς ἐλάλησεν μετ' αὐτῶν
NAS: But immediately He spoke with them and said
KJV: And immediately he talked with them,
INT: and immediately he spoke with them

Luke 1:55 V-AIA-3S
GRK: καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς
NAS: As He spoke to our fathers, To Abraham
KJV: As he spake to our
INT: as he spoke to the

Luke 1:70 V-AIA-3S
GRK: καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος
NAS: As He spoke by the mouth of His holy
KJV: As he spake by the mouth
INT: as he spoke by mouth

Luke 2:50 V-AIA-3S
GRK: ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς
NAS: which He had made to them.
KJV: the saying which he spake unto them.
INT: word which he spoke to them

Luke 11:14 V-AIA-3S
GRK: δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ κωφός
NAS: out, the mute man spoke; and the crowds
KJV: the dumb spake; and
INT: demon having gone out spoke the mute [man]

Luke 24:6 V-AIA-3S
GRK: μνήσθητε ὡς ἐλάλησεν ὑμῖν ἔτι
NAS: how He spoke to you while He was still
KJV: how he spake unto youINT: remember how he spoke to you yet

John 7:46 V-AIA-3S
GRK: ὑπηρέται Οὐδέποτε ἐλάλησεν οὕτως ἄνθρωπος
NAS: has a man spoken the way this
INT: officers Never spoke like this [any] man

John 8:12 V-AIA-3S
GRK: οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: again spoke to them, saying,
KJV: Then spake Jesus again
INT: therefore to them spoke Jesus

John 8:20 V-AIA-3S
GRK: τὰ ῥήματα ἐλάλησεν ἐν τῷ
NAS: words He spoke in the treasury,
KJV: These words spake Jesus in
INT: words he spoke in the

John 12:36 V-AIA-3S
GRK: γένησθε Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus spoke, and He went away
KJV: These things spake Jesus,
INT: you might become These things spoke Jesus and

John 12:41 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐλάλησεν περὶ αὐτοῦ
NAS: he saw His glory, and he spoke of Him.
KJV: glory, and spake of him.
INT: of him and spoke concerning him

John 17:1 V-AIA-3S
GRK: Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς καὶ
NAS: Jesus spoke these things; and lifting
KJV: These words spake Jesus, and
INT: These things spoke Jesus and

Acts 2:31 V-AIA-3S
GRK: προιδὼν ἐλάλησεν περὶ τῆς
NAS: he looked ahead and spoke of the resurrection
KJV: He seeing this before spake of
INT: having foreseen he spoke concerning the

Acts 3:21 V-AIA-3S
GRK: πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ θεὸς
NAS: God spoke by the mouth
KJV: which God hath spoken by the mouth
INT: of all things of which spoke God

Acts 7:6 V-AIA-3S
GRK: ἐλάλησεν δὲ οὕτως
NAS: But God spoke to this effect,
KJV: And God spake on this wise, That
INT: spoke moreover thus

Acts 8:26 V-AIA-3S
GRK: δὲ Κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον
NAS: of the Lord spoke to Philip
KJV: of the Lord spake unto
INT: moreover of [the] Lord spoke to Philip

Acts 9:27 V-AIA-3S
GRK: καὶ ὅτι ἐλάλησεν αὐτῷ καὶ
NAS: on the road, and that He had talked to him, and how
KJV: and that he had spoken to him, and
INT: and that he spoke to him and

Acts 23:9 V-AIA-3S
GRK: δὲ πνεῦμα ἐλάλησεν αὐτῷ ἢ
NAS: or an angel has spoken to him?
KJV: or an angel hath spoken to him, let us
INT: moreover a spirit spoke to him or

Acts 28:21 V-AIA-3S
GRK: ἀπήγγειλεν ἢ ἐλάλησέν τι περὶ
NAS: and reported or spoken anything bad
KJV: shewed or spake any harm
INT: reported or said anything concerning

Acts 28:25 V-AIA-3S
GRK: τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαίου
NAS: Spirit rightly spoke through Isaiah
KJV: Well spake the Holy Ghost
INT: Holy spoke by Isaiah

Hebrews 1:2 V-AIA-3S
GRK: ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν
NAS: days has spoken to us in His Son,
KJV: last days spoken unto us by
INT: days these he spoke to us in

Hebrews 7:14 V-AIA-3S
GRK: οὐδὲν Μωυσῆς ἐλάλησεν
NAS: Moses spoke nothing
KJV: tribe Moses spake nothing concerning
INT: nothing Moses spoke

Revelation 17:1 V-AIA-3S
GRK: φιάλας καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ
NAS: came and spoke with me, saying,
KJV: vials, and talked with me,
INT: bowls and spoke with me

Revelation 21:9 V-AIA-3S
GRK: ἐσχάτων καὶ ἐλάλησεν μετ' ἐμοῦ
NAS: came and spoke with me, saying,
KJV: plagues, and talked with me,
INT: last and spoke with me

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2980
297 Occurrences


ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.
λαληθησομένων — 1 Occ.
λαληθεὶς — 1 Occ.
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
Additional Entries
Λάζαρον — 6 Occ.
Λάζαρος — 8 Occ.
λάθρᾳ — 4 Occ.
λαίλαπος — 1 Occ.
λαῖλαψ — 2 Occ.
λακτίζειν — 2 Occ.
ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page