ἐλεύσονται
Englishman's Concordance
ἐλεύσονται (eleusontai) — 10 Occurrences

Matthew 9:15 V-FIM-3P
GRK: ὁ νυμφίος ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι
NAS: is with them, can they? But the days will come when
KJV: the days will come, when
INT: the bridegroom will come however days

Matthew 24:5 V-FIM-3P
GRK: πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ
NAS: For many will come in My name,
KJV: For many shall come in my
INT: many indeed will come in the

Mark 2:20 V-FIM-3P
GRK: ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι
NAS: But the days will come when
KJV: the days will come, when
INT: will come moreover days

Mark 13:6 V-FIM-3P
GRK: πολλοὶ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ
NAS: Many will come in My name, saying,
KJV: For many shall come in my
INT: many will come in the

Luke 5:35 V-FIM-3P
GRK: ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι
NAS: But [the] days will come; and when
KJV: the days will come, when
INT: will come moreover days

Luke 17:22 V-FIM-3P
GRK: τοὺς μαθητάς Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε
NAS: The days will come when
KJV: The days will come, when
INT: the disciples Will come days when

Luke 21:6 V-FIM-3P
GRK: ἃ θεωρεῖτε ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν
NAS: at, the days will come in which
KJV: the days will come, in
INT: which you are beholding will come days in

Luke 21:8 V-FIM-3P
GRK: πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ
NAS: for many will come in My name,
KJV: for many shall come in my
INT: many indeed will come in the

John 11:48 V-FIM-3P
GRK: αὐτόν καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι
NAS: in Him, and the Romans will come and take away
KJV: the Romans shall come and
INT: him and will come the Romans

2 Peter 3:3 V-FIM-3P
GRK: γινώσκοντες ὅτι ἐλεύσονται ἐπ' ἐσχάτων
NAS: mockers will come with [their] mocking,
KJV: that there shall come in
INT: knowing that will come in last

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2064
637 Occurrences


ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
Additional Entries
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page