ἦλθον
Englishman's Concordance
ἦλθον (ēlthon) — 63 Occurrences

Matthew 5:17 V-AIA-1S
GRK: νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν
NAS: Do not think that I came to abolish
KJV: not that I am come to destroy the law,
INT: Think that I came to abolish the

Matthew 5:17 V-AIA-1S
GRK: προφήτας οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ
NAS: the Prophets; I did not come to abolish
KJV: I am not come to destroy, but
INT: prophets not I came to abolish but

Matthew 7:25 V-AIA-3P
GRK: βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ
NAS: and the floods came, and the winds
KJV: and the floods came, and the winds
INT: rain and came the streams

Matthew 7:27 V-AIA-3P
GRK: βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ
NAS: and the floods came, and the winds
KJV: and the floods came, and the winds
INT: rain and came the streams

Matthew 9:13 V-AIA-1S
GRK: οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους
NAS: AND NOT SACRIFICE,' for I did not come to call
KJV: I am not come to call the righteous,
INT: not for I came to call righteous [ones]

Matthew 10:34 V-AIA-1S
GRK: νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην
NAS: Do not think that I came to bring
KJV: not that I am come to send peace
INT: Think that I came to bring peace

Matthew 10:34 V-AIA-1S
GRK: γῆν οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην
NAS: on the earth; I did not come to bring
KJV: on earth: I came not to send
INT: earth not I came to bring peace

Matthew 10:35 V-AIA-1S
GRK: ἦλθον γὰρ διχάσαι
NAS: For I came to SET A MAN
KJV: For I am come to set a man
INT: I came for to set at variance

Matthew 14:34 V-AIA-3P
GRK: Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν
NAS: When they had crossed over, they came to land
KJV: when they were gone over, they came into
INT: And having crossed over they came to the

Matthew 21:1 V-AIA-3P
GRK: Ἰεροσόλυμα καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ
NAS: Jerusalem and had come to Bethphage,
KJV: Jerusalem, and were come to Bethphage,
INT: Jerusalem and came to Bethphage

Mark 1:29 V-AIA-3P
GRK: συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς τὴν
NAS: And immediately after they came out of the synagogue,
KJV: the synagogue, they entered into
INT: synagogue having gone forth they came into the

Mark 2:17 V-AIA-1S
GRK: ἔχοντες οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους
NAS: who are sick; I did not come to call
KJV: they that are sick: I came not to call
INT: are not I came to call righteous [ones]

Mark 3:8 V-AIA-3P
GRK: ὅσα ἐποίει ἦλθον πρὸς αὐτόν
NAS: that He was doing and came to Him.
KJV: he did, came unto
INT: how much he was doing came to him

Mark 5:1 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ἦλθον εἰς τὸ
NAS: They came to the other side
KJV: And they came over unto the other side
INT: And they came to the

Mark 5:14 V-AIA-3P
GRK: ἀγρούς καὶ ἦλθον ἰδεῖν τί
NAS: and in the country. And [the people] came to see
INT: country And they went out to see what

Mark 6:29 V-AIA-3P
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν
NAS: heard [about this], they came and took away
KJV: heard [of it], they came and
INT: disciples of him came and took up

Mark 6:53 V-AIA-3P
GRK: τὴν γῆν ἦλθον εἰς Γεννησαρὲτ
NAS: When they had crossed over they came to land
KJV: when they had passed over, they came into
INT: the land they came to Gennesaret

Mark 9:33 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναούμ
NAS: They came to Capernaum;
KJV: And he came to Capernaum:
INT: And he came to Capernaum

Mark 14:16 V-AIA-3P
GRK: μαθηταὶ καὶ ἦλθον εἰς τὴν
NAS: went out and came to the city,
KJV: went forth, and came into the city,
INT: his disciples and came into the

Luke 1:59 V-AIA-3P
GRK: τῇ ὀγδόῃ ἦλθον περιτεμεῖν τὸ
NAS: day they came to circumcise
KJV: day they came to circumcise
INT: the eighth they came to circumcise the

Luke 2:44 V-AIA-3P
GRK: τῇ συνοδίᾳ ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν
NAS: Him to be in the caravan, and went a day's
KJV: in the company, went a day's journey;
INT: their company they went a day's journey

Luke 3:12 V-AIA-3P
GRK: ἦλθον δὲ καὶ
NAS: also came to be baptized,
KJV: Then came also publicans
INT: came moreover also

Luke 4:42 V-AIA-3P
GRK: αὐτόν καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ
NAS: were searching for Him, and came to Him and tried to keep
KJV: him, and came unto him,
INT: him and came up to him

Luke 5:7 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῖς καὶ ἦλθον καὶ ἔπλησαν
NAS: and help them. And they came and filled
KJV: them. And they came, and filled
INT: them and they came and filled

Luke 6:18 V-AIA-3P
GRK: οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ
NAS: who had come to hear
INT: who came to hear him

Luke 8:35 V-AIA-3P
GRK: γεγονὸς καὶ ἦλθον πρὸς τὸν
NAS: what had happened; and they came to Jesus,
KJV: what was done; and came to Jesus,
INT: had taken place and came to

Luke 12:49 V-AIA-1S
GRK: Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ
NAS: I have come to cast fire
KJV: I am come to send fire
INT: Fire I came to cast upon

Luke 23:33 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ὅτε ἦλθον ἐπὶ τὸν
NAS: When they came to the place called
INT: And when they came to the

Luke 24:1 V-AIA-3P
GRK: τὸ μνῆμα ἦλθον φέρουσαι ἃ
NAS: at early dawn, they came to the tomb
KJV: very early in the morning, they came unto
INT: the tomb they came bringing that which

Luke 24:23 V-AIA-3P
GRK: σῶμα αὐτοῦ ἦλθον λέγουσαι καὶ
NAS: His body, they came, saying
KJV: body, they came, saying,
INT: body of him came declaring also

John 1:31 V-AIA-1S
GRK: διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν
NAS: to Israel, I came baptizing
KJV: am I come baptizing with
INT: because of this came I with

John 3:26 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἦλθον πρὸς τὸν
NAS: And they came to John and said
KJV: And they came unto John,
INT: And they came to

John 4:40 V-AIA-3P
GRK: ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν
NAS: the Samaritans came to Jesus, they were asking
KJV: the Samaritans were come unto
INT: When therefore came to him

John 4:45 V-AIA-3P
GRK: αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν
NAS: also went to the feast.
KJV: they also went unto the feast.
INT: themselves indeed went to the

John 6:24 V-AIA-3P
GRK: πλοιάρια καὶ ἦλθον εἰς Καφαρναοὺμ
NAS: into the small boats, and came to Capernaum
KJV: shipping, and came to Capernaum,
INT: boats and came to Capernaum

John 7:45 V-AIA-3P
GRK: Ἦλθον οὖν οἱ
NAS: then came to the chief priests
KJV: Then came the officers to
INT: Came therefore the

John 8:14 V-AIA-1S
GRK: οἶδα πόθεν ἦλθον καὶ ποῦ
NAS: where I came from and where
KJV: I know whence I came, and whither
INT: I know from where I came and where

John 9:39 V-AIA-1S
GRK: κόσμον τοῦτον ἦλθον ἵνα οἱ
NAS: For judgment I came into this
KJV: judgment I am come into this
INT: world this came that they that

John 10:8 V-AIA-3P
GRK: πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ
NAS: All who came before Me are thieves
KJV: All that ever came before me
INT: All who ever came before me

John 10:10 V-AIA-1S
GRK: ἀπολέσῃ ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν
NAS: and destroy; I came that they may have
KJV: I am come that
INT: might destroy I came that life

John 10:41 V-AIA-3P
GRK: καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν
NAS: Many came to Him and were saying,
KJV: And many resorted unto him,
INT: And many came to him

John 12:9 V-AIA-3P
GRK: ἐστίν καὶ ἦλθον οὐ διὰ
NAS: that He was there; and they came, not for Jesus'
KJV: there: and they came not for
INT: he is and they came not because of

John 12:27 V-AIA-1S
GRK: διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν
NAS: But for this purpose I came to this
KJV: for this cause came I unto this
INT: on account of this I came to the

John 12:47 V-AIA-1S
GRK: οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω
NAS: them, I do not judge him; for I did not come to judge
KJV: not: for I came not to
INT: not indeed I came that I might judge

John 15:22 V-AIA-1S
GRK: Εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα
NAS: If I had not come and spoken
KJV: I had not come and spoken
INT: If not I had come and spoken

John 19:32 V-AIA-3P
GRK: ἦλθον οὖν οἱ
NAS: the soldiers came, and broke
KJV: Then came the soldiers, and
INT: Came therefore the

John 21:8 V-AIA-3P
GRK: τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον οὐ γὰρ
NAS: disciples came in the little boat,
KJV: disciples came in a little ship;
INT: in the boat came not indeed

Acts 4:23 V-AIA-3P
GRK: Ἀπολυθέντες δὲ ἦλθον πρὸς τοὺς
NAS: When they had been released, they went to their own
KJV: being let go, they went to
INT: having been let go moreover they came to

Acts 8:36 V-AIA-3P
GRK: τὴν ὁδόν ἦλθον ἐπί τι
NAS: the road they came to some
KJV: [their] way, they came unto
INT: the road they came upon some

Acts 10:29 V-AIA-1S
GRK: καὶ ἀναντιρρήτως ἦλθον μεταπεμφθείς πυνθάνομαι
NAS: That is why I came without even
KJV: Therefore came I [unto you] without gainsaying,
INT: also without objecting I came having been sent for I inquire

Acts 11:12 V-AIA-3P
GRK: μηδὲν διακρίναντα ἦλθον δὲ σὺν
NAS: also went with me and we entered
INT: nothing having doubted went moreover with

Acts 13:13 V-AIA-3P
GRK: περὶ Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην
NAS: from Paphos and came to Perga
KJV: from Paphos, they came to Perga
INT: about [him] Paul came to Perga

Acts 13:51 V-AIA-3P
GRK: ἐπ' αὐτοὺς ἦλθον εἰς Ἰκόνιον
NAS: [in protest] against them and went to Iconium.
KJV: against them, and came unto Iconium.
INT: against them they went to Iconium

Acts 14:24 V-AIA-3P
GRK: τὴν Πισιδίαν ἦλθον εἰς τὴν
NAS: Pisidia and came into Pamphylia.
KJV: Pisidia, they came to
INT: Pisidia they came to

Acts 17:1 V-AIA-3P
GRK: τὴν Ἀπολλωνίαν ἦλθον εἰς Θεσσαλονίκην
NAS: and Apollonia, they came to Thessalonica,
KJV: Apollonia, they came to
INT: Apollonia they came to Thessalonica

Acts 17:13 V-AIA-3P
GRK: τοῦ θεοῦ ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες
NAS: also, they came there as well,
KJV: Berea, they came thither also,
INT: of God they came also there agitating

Acts 22:11 V-AIA-1S
GRK: συνόντων μοι ἦλθον εἰς Δαμασκόν
NAS: by those who were with me and came into Damascus.
KJV: with me, I came into
INT: being with me I came to Damascus

Acts 28:23 V-AIA-3P
GRK: αὐτῷ ἡμέραν ἦλθον πρὸς αὐτὸν
NAS: a day for Paul, they came to him at his lodging
INT: him a day came to him

1 Corinthians 2:1 V-AIA-1S
GRK: ὑμᾶς ἀδελφοί ἦλθον οὐ καθ'
NAS: to you, brethren, I did not come with superiority
KJV: to you, came not with
INT: you brothers came not according to

2 Corinthians 1:23 V-AIA-1S
GRK: ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον
NAS: that to spare you I did not come again
KJV: to spare you I came not as yet unto
INT: you not yet did I come to Corinth

Galatians 1:21 V-AIA-1S
GRK: ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ
NAS: Then I went into the regions of Syria
KJV: Afterwards I came into the regions
INT: Then I came into the

Galatians 2:12 V-AIA-3P
GRK: ὅτε δὲ ἦλθον ὑπέστελλεν καὶ
NAS: but when they came, he [began] to withdraw
KJV: when they were come, he withdrew
INT: when moreover they came he was drawing back and

Revelation 7:13 V-AIA-3P
GRK: καὶ πόθεν ἦλθον
NAS: are they, and where have they come from?
KJV: and whence came they?
INT: and from where came they

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2064
637 Occurrences


ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
Additional Entries
ἑρπετῶν — 2 Occ.
Ἐρυθρᾷ — 1 Occ.
Ἐρυθρὰν — 1 Occ.
ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page