ἔρχονται
Englishman's Concordance
ἔρχονται (erchontai) — 19 Occurrences

Matthew 7:15 V-PIM/P-3P
GRK: ψευδοπροφητῶν οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς
NAS: who come to you in sheep's
KJV: false prophets, which come to you
INT: false prophets who come to you

Matthew 25:11 V-PIM/P-3P
GRK: ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ
NAS: virgins also came, saying, Lord,
KJV: Afterward came also the other
INT: afterward moreover come also the

Mark 2:3 V-PIM/P-3P
GRK: καὶ ἔρχονται φέροντες πρὸς
NAS: And they came, bringing
KJV: And they come unto him,
INT: And they come bringing to

Mark 2:18 V-PIM/P-3P
GRK: νηστεύοντες καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν
NAS: were fasting; and they came and said
KJV: to fast: and they come and say
INT: fasting and they come and say

Mark 5:15 V-PIM/P-3P
GRK: καὶ ἔρχονται πρὸς τὸν
NAS: They came to Jesus and observed
KJV: And they come to Jesus,
INT: And they come to

Mark 5:35 V-PIM/P-3P
GRK: αὐτοῦ λαλοῦντος ἔρχονται ἀπὸ τοῦ
NAS: speaking, they came from the [house of] the synagogue official,
KJV: spake, there came from
INT: of him he is speaking they come from the

Mark 5:38 V-PIM/P-3P
GRK: καὶ ἔρχονται εἰς τὸν
NAS: They came to the house
KJV: And he cometh to the house
INT: And he comes to the

Mark 8:22 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ ἔρχονται εἰς Βηθσαιδάν
NAS: And they came to Bethsaida.
KJV: And he cometh to Bethsaida;
INT: And he comes to Bethsaida

Mark 10:46 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ ἔρχονται εἰς Ἰεριχώ
NAS: Then they came to Jericho.
KJV: And they came to Jericho:
INT: And they come to Jericho

Mark 11:15 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ ἔρχονται εἰς Ἰεροσόλυμα
NAS: Then they came to Jerusalem.
KJV: [it].And they come to Jerusalem:
INT: And they come to Jerusalem

Mark 11:27 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς
NAS: They came again to Jerusalem.
KJV: And they come again to
INT: And they come again to

Mark 11:27 V-PIM/P-3P
GRK: περιπατοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν
NAS: and the elders came to Him,
KJV: in the temple, there come to him
INT: as he is walking of him come to him

Mark 12:18 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς
NAS: resurrection) came to Jesus, and [began] questioning
KJV: Then come unto him
INT: And come Sadducees to

Mark 14:32 V-PIM/P-3P
GRK: Καὶ ἔρχονται εἰς χωρίον
NAS: They came to a place named
KJV: And they came to a place
INT: And they come to a place

Mark 16:2 V-PIM/P-3P
GRK: τῶν σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ
NAS: day of the week, they came to the tomb
KJV: [day] of the week, they came unto
INT: the of the week they come to the

Luke 23:29 V-PIM/P-3P
GRK: ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν
NAS: the days are coming when
KJV: the days are coming, in
INT: for Behold are coming days in

John 3:26 V-PIM/P-3P
GRK: καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν
NAS: and all are coming to Him.
KJV: and all [men] come to him.
INT: and all come to him

1 Corinthians 15:35 V-PIM/P-3P
GRK: δὲ σώματι ἔρχονται
NAS: of body do they come?
KJV: with what body do they come?
INT: moreover body do they come

Hebrews 8:8 V-PIM/P-3P
GRK: Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται λέγει Κύριος
NAS: DAYS ARE COMING, SAYS
KJV: Behold, the days come, saith the Lord,
INT: Behold days are coming says [the] Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2064
637 Occurrences


ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
Additional Entries
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
ἠρώτα — 6 Occ.
ἠρώτησαν — 8 Occ.
ἠρώτησεν — 6 Occ.
ἠρώτων — 7 Occ.
ἠρώτουν — 1 Occ.
ἐρωτᾷ — 5 Occ.
ἐρωτᾷν — 1 Occ.
ἐρωτᾷς — 2 Occ.
ἐρωτῆσαι — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page