ἐλθὼν
Englishman's Concordance
ἐλθὼν (elthōn) — 50 Occurrences

Matthew 2:8 V-APA-NMS
GRK: ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ
NAS: that I too may come and worship
KJV: that I may come and worship
INT: that I also having come might worship him

Matthew 2:9 V-APA-NMS
GRK: αὐτούς ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω
NAS: them until it came and stood
KJV: them, till it came and stood over
INT: them until having come it stood over

Matthew 2:23 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς
NAS: and came and lived in a city
KJV: And he came and dwelt in
INT: and having come he dwelt in

Matthew 4:13 V-APA-NMS
GRK: τὴν Ναζαρὰ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς
NAS: Nazareth, He came and settled
KJV: leaving Nazareth, he came and dwelt in
INT: Nazareth having come he dwelt at

Matthew 5:24 V-APA-NMS
GRK: καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ
NAS: and then come and present
KJV: and then come and offer thy
INT: and then having come offer the

Matthew 8:7 V-APA-NMS
GRK: αὐτῷ Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν
NAS: Jesus said to him, I will come and heal
KJV: unto him, I will come and heal him.
INT: to him I having come will heal him

Matthew 8:14 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς
NAS: When Jesus came into Peter's home,
KJV: And when Jesus was come into Peter's
INT: And having come Jesus

Matthew 9:18 V-APA-NMS
GRK: ἄρχων εἷς ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ
NAS: died; but come and lay
KJV: behold, there came a certain
INT: a ruler certain having come knelt down to him

Matthew 9:18 V-APA-NMS
GRK: ἐτελεύτησεν ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν
INT: has died but having come lay the

Matthew 9:23 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς
NAS: When Jesus came into the official's
KJV: And when Jesus came into the ruler's
INT: And having come Jesus

Matthew 13:54 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν
NAS: He came to His hometown
KJV: And when he was come into his own
INT: and having come into the

Matthew 16:13 V-APA-NMS
GRK: Ἐλθὼν δὲ ὁ
NAS: when Jesus came into the district
KJV: When Jesus came into the coasts
INT: having come moreover

Matthew 24:46 V-APA-NMS
GRK: ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος
NAS: so doing when he comes.
KJV: his lord when he cometh shall find so
INT: that whom having come the master

Matthew 25:27 V-APA-NMS
GRK: τραπεζίταις καὶ ἐλθὼν ἐγὼ ἐκομισάμην
NAS: in the bank, and on my arrival I would have received my [money] back
KJV: and [then] at my coming I
INT: bankers and having come I should have received

Matthew 26:43 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐλθὼν πάλιν εὗρεν
NAS: Again He came and found them sleeping,
KJV: And he came and found them
INT: And having come again he finds

Mark 5:23 V-APA-NMS
GRK: ἔχει ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς
NAS: is at the point of death; [please] come and lay
KJV: at the point of death: [I pray thee], come and
INT: is dying [I pray] that having come you would lay the

Mark 9:12 V-APA-NMS
GRK: Ἠλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστάνει
NAS: does first come and restore
KJV: verily cometh first,
INT: Elijah indeed having come first restores

Mark 11:13 V-APA-NMS
GRK: αὐτῇ καὶ ἐλθὼν ἐπ' αὐτὴν
NAS: anything on it; and when He came to it, He found
KJV: thereon: and when he came to it,
INT: it And having come to it

Mark 13:36 V-APA-NMS
GRK: μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης εὕρῃ
NAS: in case he should come suddenly
KJV: Lest coming suddenly he find
INT: lest having come suddenly he should find

Mark 14:40 V-APA-NMS
GRK: καὶ πάλιν ἐλθὼν εὗρεν αὐτοὺς
NAS: And again He came and found
INT: And again having returned he found them

Mark 14:45 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐλθὼν εὐθὺς προσελθὼν
NAS: After coming, Judas immediately went
KJV: And as soon as he was come, he goeth
INT: And having arrived immediately having come up

Mark 15:43 V-APA-NMS
GRK: ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ
NAS: of Arimathea came, a prominent
KJV: of God, came, and went in
INT: having come Joseph

Luke 7:3 V-APA-NMS
GRK: αὐτὸν ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν
NAS: asking Him to come and save the life
KJV: him that he would come and heal his
INT: him that having come he might cure the

Luke 8:51 V-APA-NMS
GRK: ἐλθὼν δὲ εἰς
NAS: When He came to the house,
INT: having entered moreover into

Luke 10:32 V-APA-NMS
GRK: τὸν τόπον ἐλθὼν καὶ ἰδὼν
NAS: also, when he came to the place
KJV: at the place, came and looked
INT: the spot having come and having seen

Luke 12:37 V-APA-NMS
GRK: ἐκεῖνοι οὓς ἐλθὼν ὁ κύριος
NAS: on the alert when he comes; truly
KJV: the lord when he cometh shall find
INT: those whom having come the Lord

Luke 12:43 V-APA-NMS
GRK: ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν ὁ κύριος
NAS: so doing when he comes.
KJV: his lord when he cometh shall find so
INT: that whom having come the master

Luke 14:9 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ
NAS: you both will come and say
KJV: and him come and say to thee,
INT: and having come the [one] you

Luke 15:6 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν
NAS: And when he comes home,
KJV: And when he cometh home,
INT: and having come to the

Luke 15:17 V-APA-NMS
GRK: ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν ἔφη Πόσοι
NAS: But when he came to his senses,
KJV: And when he came to himself,
INT: himself but having come he said How many

Luke 18:8 V-APA-NMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει
NAS: of Man comes, will He find
KJV: of man cometh, shall he find
INT: of man having come indeed will he find

Luke 19:23 V-APA-NMS
GRK: τράπεζαν κἀγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ
NAS: in the bank, and having come, I would have collected
KJV: the bank, that at my coming I might
INT: [the] bank and I having come with interest

Luke 22:45 V-APA-NMS
GRK: τῆς προσευχῆς ἐλθὼν πρὸς τοὺς
NAS: from prayer, He came to the disciples
KJV: from prayer, and was come to his
INT: the prayer having come to the

John 4:54 V-APA-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐλθὼν ἐκ τῆς
NAS: performed when He had come out of Judea
KJV: did, when he was come out of
INT: Jesus having come out of

John 7:50 V-APA-NMS
GRK: αὐτούς ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν
NAS: Nicodemus (he who came to Him before,
KJV: unto them, (he that came to Jesus by
INT: them the [one] having come to him

John 11:17 V-APA-NMS
GRK: Ἐλθὼν οὖν ὁ
NAS: when Jesus came, He found
KJV: Then when Jesus came, he found that he
INT: Having come therefore

John 12:12 V-APA-NMS
GRK: πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν
NAS: crowd who had come to the feast,
KJV: people that were come to
INT: great having come to the

John 16:8 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει
NAS: And He, when He comes, will convict
KJV: And when he is come, he will reprove
INT: And having come he will convict

John 19:39 V-APA-NMS
GRK: Νικόδημος ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν
NAS: also came, bringing
KJV: which at the first came to Jesus
INT: Nicodemus having come to him

John 20:8 V-APA-NMS
GRK: μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς
NAS: who had first come to the tomb
KJV: disciple, which came first to
INT: disciple having come first to

Acts 21:11 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς
NAS: And coming to us, he took Paul's
KJV: And when he was come unto us,
INT: and having come to us

Acts 22:13 V-APA-NMS
GRK: ἐλθὼν πρὸς με
NAS: came to me, and standing near said
KJV: Came unto me,
INT: having come to me

Romans 15:32 V-APA-NMS
GRK: ἐν χαρᾷ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς
NAS: so that I may come to you in joy
KJV: That I may come unto you
INT: in joy having come to you

1 Corinthians 2:1 V-APA-NMS
GRK: Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς
NAS: And when I came to you, brethren,
KJV: And I, brethren, when I came to you,
INT: And I having come to you

2 Corinthians 2:3 V-APA-NMS
GRK: ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην σχῶ
NAS: you, so that when I came, I would not have
KJV: lest, when I came, I should have
INT: that not having come grief I might have

2 Corinthians 2:12 V-APA-NMS
GRK: Ἐλθὼν δὲ εἰς
NAS: Now when I came to Troas
KJV: Furthermore, when I came to Troas
INT: having come moreover to

2 Corinthians 12:20 V-APA-NMS
GRK: μή πως ἐλθὼν οὐχ οἵους
NAS: that perhaps when I come I may find
KJV: I fear, lest, when I come, I shall not
INT: lest perhaps having come not such as

Ephesians 2:17 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην
NAS: AND HE CAME AND PREACHED PEACE
KJV: And came and preached peace
INT: and having come he proclaimed the gospel peace

Philippians 1:27 V-APA-NMS
GRK: ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν
NAS: so that whether I come and see you or
KJV: that whether I come and see
INT: that whether having come and having seen

1 John 5:6 V-APA-NMS
GRK: ἐστιν ὁ ἐλθὼν δι' ὕδατος
NAS: This is the One who came by water
KJV: This is he that came by water
INT: is the [one] having come by water

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2064
637 Occurrences


ἤλθαμεν — 1 Occ.
ἦλθαν — 5 Occ.
ἤλθατε — 1 Occ.
ἦλθε — 1 Occ.
ἦλθεν — 90 Occ.
ἦλθες — 3 Occ.
ἤλθομεν — 9 Occ.
ἦλθον — 63 Occ.
ἤρχετο — 4 Occ.
ἤρχοντο — 6 Occ.
ἤρχου — 1 Occ.
ἐλήλυθα — 7 Occ.
ἐλήλυθας — 2 Occ.
ἐληλύθει — 6 Occ.
ἐληλύθεισαν — 1 Occ.
ἐλήλυθεν — 8 Occ.
ἐληλυθότα — 2 Occ.
ἐληλυθότες — 1 Occ.
ἐληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐλεύσεται — 5 Occ.
ἐλεύσομαι — 6 Occ.
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἐλθὼν — 50 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.
ἐλθούσης — 2 Occ.
ἔρχῃ — 1 Occ.
ἔρχηται — 2 Occ.
ἔρχεσθαι — 10 Occ.
Ἔρχεσθε — 2 Occ.
ἐρχέσθω — 2 Occ.
ἔρχεται — 91 Occ.
ἔρχομαι — 20 Occ.
ἐρχόμενα — 2 Occ.
ἐρχομένη — 2 Occ.
ἐρχομενην — 1 Occ.
ἐρχομένης — 1 Occ.
ἐρχομένῳ — 4 Occ.
ἐρχομένων — 1 Occ.
ἐρχόμενοι — 4 Occ.
ἐρχόμενον — 17 Occ.
ἐρχόμενος — 26 Occ.
ἐρχομένου — 2 Occ.
ἐρχομένους — 1 Occ.
Ἐρχόμεθα — 1 Occ.
ἔρχονται — 19 Occ.
Ἔρχου — 11 Occ.
Additional Entries
ἐλευσόμεθα — 1 Occ.
ἐλεύσονται — 10 Occ.
ἐλθάτω — 1 Occ.
Ἐλθέ — 2 Occ.
ἔλθῃ — 32 Occ.
ἔλθῃς — 1 Occ.
ἔλθητε — 1 Occ.
ἐλθεῖν — 40 Occ.
ἐλθέτω — 2 Occ.
ἔλθω — 6 Occ.
ἔλθωσιν — 4 Occ.
ἐλθὸν — 2 Occ.
ἐλθόντα — 2 Occ.
ἐλθόντας — 1 Occ.
ἐλθόντες — 21 Occ.
ἐλθόντι — 1 Occ.
ἐλθόντων — 3 Occ.
ἐλθόντος — 6 Occ.
ἐλθοῦσα — 5 Occ.
ἐλθοῦσαι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page