Ἑλλήνων
Englishman's Concordance
Ἑλλήνων (Hellēnōn) — 3 Occurrences

John 7:35 N-GMP
GRK: διασπορὰν τῶν Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι
NAS: to the Dispersion among the Greeks, and teach
KJV: the dispersed among the Gentiles, and
INT: dispersion among the Greeks is he about to go

Acts 14:1 N-GMP
GRK: τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος
NAS: both of Jews and of Greeks.
KJV: and also of the Greeks believed.
INT: both and Hellenists a great number

Acts 17:4 N-GMP
GRK: τε σεβομένων Ἑλλήνων πλῆθος πολὺ
NAS: of the God-fearing Greeks and a number
KJV: of the devout Greeks a great
INT: moreover worshipping Greeks a multitude great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page